Talare och underhållning

Ami Hommel

Kontakt: ami.hommel@swenurse.se

Ami Hommel, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening välkomnar oss till konferensen och berättar om Svensk sjuksköterskeförenings insamling som stödjer ICN/FNIF:s projekt: Skolutbildning för föräldralösa flickor. Ett internationellt kollegialt stöd sjuksköterskor emellan. VFU-konferensens deltagare har genom åren bidragit med en stor del av denna insamling – stort tack! Girl Child Education Fund

Anna Frankzén Starrin

Anna Frankzén Starrin, kulturantropolog, trendspanare och omvärldsanalytiker är konferensen moderator. Hon har stor vana av att leda digitala event och kommer se till att vi alla är delaktiga. Anna håller dessutom en föreläsning under rubriken Vad påverkar beteendeförändringar - om digitalisering och megatrender. I tider av exponentiell teknikutveckling sker också exponentiell beteendeförändring hos oss människor. Som antropolog är det just det som Anna studerar, vad som påverkar till beteendeförändringar. Hon kommer tala om hur organisationer behöver göra både en hållbar- och digital transformation. Vad ger digitaliseringen för möjligheter i framtiden, men också vilka utmaningar kommer den att leda till? Ur sitt bibliotek av megatrender kommer hon att presentera ett antal trender som kommer att påverka framtidens hälso- och sjukvård och bjuda på ett antal nytänkande och innovativa case från sitt globala trendspaningsnätverk.

Per Olofsson

Kontakt: per.olofsson@laerdal.com

Per Olofsson, Områdesansvarig, Laerdal Medical Sverige, kommer leda en av konferensens sessioner samt vara med i konferensens diskussionspanel. Per är sedan 20 år tillbaka sjuksköterska med en specialistutbildning inom anestesi. De sista sju åren har han huvudsakligen jobbat med simulering, dels som klinisk lärare på ett kliniskt träningscentra där simulering för studenter i olika vårdprofessioner var en stor del och dels som områdesansvarig på Laerdal Medical i Sverige med fokus på simulatorer och simuleringsutbildning.

Elisabeth Carlson

Kontakt: elisabeth.carlson@mau.se

Elisabeth Carlson, leg. sjuksköterska och professor i vårdvetenskap vid Malmö Universitet, kommer förutom att föreläsa också vara med i konferensens diskussionspanel. Hennes forskning och undervisning utgår från ett vårdpedagogiskt perspektiv med fokus på handledning och lärmiljöer under verksamhetsförlagd utbildning. Föreläsningen Simulering och vägen till professionell kompetens kommer att ge en bild av simulering som en central byggsten, ja rentav den pusselbit, som behövs för att tydligt knyta ihop teoretisk och klinisk utbildning och verksamhet.

Nadja Ståhl

Kontakt: nadja.stahl@vardforbundet.se

Nadja Ståhl, Ordförande Vårdförbundet student och sjuksköterskestudent termin 6 Luleå tekniska Universitet har ett stort driv och engagemang för utbildnings- och professionsfrågor. Nadja tycker att det är en självklarhet att sjuksköterskestudenter ska vara med och påverka utbildningen och sjuksköterskans framtid. Studenterna är framtidens vård. Nadja kommer att vara en del av konferensens diskussionspanel samt förläsa om Studenternas syn på simulering. Det går att läsa mer om detta föredrag i en text längre ned.

Michael Sautter

Kontakt: michael.sautter@laerdal.com

Michael Sautter, Director of Services, Laerdal Medical (Norge), har på olika sätt arbetat med pedagogik sedan 1997 och under de senaste 15 åren har han arbetat med att utveckla hälsorelaterade utbildningsprogram globalt för Laerdal. Bland annat har han i mer än 10 år samarbetat med Hjärt- och Lungräddning (HLR)-rådet för att skapa deras utbildningsprogram. Michael föreläser om simulering och pedagogik runt om i hela världen och vi otroligt stolta att få ha honom som en av våra föreläsare med föreläsningen Simulering som pedagogisk metod - möjligheter och begränsningar.

Hannes Sjöblad

Kontakt: Hannes Sjöblad är en uppskattad föredragshållare om teknikens påverkan på samhället och människan. Han har en bakgrund som företagsledare, teknikaktivist och biohacker. Den accelererade teknikutvecklingen påverkar allt omkring oss i ett allt snabbare tempo. Detta skapar ofta känslor av osäkerhet och otrygghet. För att motverka detta är det viktigare än någonsin att skapa sammanhang och förklara vad det är som sker. Genom sin föreläsning Innovationsresan med Hannes ger han oss konkreta exempel, baserad på egen research och erfarenhet, hur teknikutvecklingen förändrar vårt sätt att arbeta, att kommunicera, att förflytta oss, att producera mat, att bota sjukdomar, att sköta vår hälsa, att fortplanta oss och ytterst både våra kroppar, våra företag samt våra samhällen

Magnus Berndtzon

Kontakt: magnus.berndtzon@rjl.se

Magnus Berndtzon, leg. sjuksköterska, intensivvård och utvecklingsledare på Metodikum/Qulturum, Region Jönköpings län och ordförande Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering, KlinSim kommer föreläsa om Klinisk simulering tar fram ditt och teamets bästa! Vid besök i sjukvården förutsätter patienten att den vård de får är säker och av hög kvalitet. Kvalitet som skapas av individer i systemet, medarbetarna. Hur förbereds studenters och medarbetares kompetens och hur påverkas nyckeltalen av variationen när det gäller individuellt kunnande? Får teamet möjlighet att reflektera över sin förmåga och kompetens? Klinisk simulering kan bidra till utveckling och förbättring av såväl medarbetares färdigheter, som teamets talang att tillsammans möta vardagens utmaningar.

Karin Jonsson

Kontakt: karin.jonsson@umu.se

Karin Jonsson, Intensivvårdssjuksköterska, PhD, arbetar som disputerad adjunkt vid Umeå universitet med klinisk koppling till IVA Umeå. Delar av arbetstiden är förlagd vid det nybyggda Clinicum Betula, KTC, för läkar och sjuksköterskeprogrammet. Nyligen disputerat med avhandlingen ”Att veta vad som pågår-situationsmedvetenhet och teamprestation i interprofessionella team”. Har under många år undervisat och utbildat både studenter och kliniskt verksamma i ett simuleringskontext med fokus på icke tekniska färdigheter. Kommer att presentera delar av forskningen och delta i konferensens diskussionspanel.

Oili Dahl

Kontakt: oili.dahl@sll.se

Oili Dahl, leg. Sjuksköterska, PhD, Utbildningschef omvårdnad vid Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Vice ordförande Svensk sjuksköterskeförening kommer att beskriva omställningen av vården vid pandemin Covid-19, hur 800 vårdpersonal introducerades inför arbetet på intensivvård. Föreläsningen Onboarding IVA – vad behövs i framtiden beskriver utmaningar när behovet överträffar resurserna, hur introduktion och färdighetsträning organiseras och genomförs i vården och vad som behövs förberedas för framtiden.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en central del i sjuksköterskeutbildningen. Dock skiljer sig antalet VFU veckor stort. Hela 18 veckors skillnad mellan det lärosäte med minst antal veckor till det lärosäte med flest, visar en kartläggning som Vårdförbundets students styrelse genomfört. Oavsett hur mycket simulering VFU utbildningen innehåller så önskar studenter fler simuleringstillfällen under utbildningen.

Forskning visar att när en student ska utföra omvårdnadsinterventioner i ”skarpt läge” (hos patient) fokuserar studenten i många fall mer på den egna upplevelsen av situationen samt rädslan att begå misstag, i stället för att fokusera på patientens behov. Stressen och rädslan riskerar att påverka studentens omdömesförmåga och förmåga till kritiskt tänkande i situationen. Därmed minskas förutsättningarna för lärande.

Simulering är ett säkert sätt att nå lärandemål, samtidigt som patientsäkerheten inte äventyras. I en simuleringsmiljö kan många olika viktiga kompetenser tränas särskilt icke-tekniska färdigheter som klinisk bedömning, teamarbete, ledarskap och kommunikation.

Forskning visar att sjuksköterskestudenter som tränat sådana moment via simulering, inte endast upplever minskad egen oro, utan simuleringsövningar ökar även studentens trivsel under verksamhetsförlagd utbildning.

Simulering är en viktig fråga för studenter och för att sjuksköterskeutbildningen och studentens framtida profession ska utvecklas behöver studenterna ges möjlighet att vara med och påverka utbildningarna. Simulering innebär att studenten får omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken, känna att man kan misslyckas och lära sig utav misstagen. Det handlar även om att observera och lära sig av varandra, ge feedback till sin kurskamrat, vilket innebär att utveckla sin framtida ledarroll.

Simulering kan inte ersätta den traditionella verksamhetsförlagda utbildningen utan simulering ska ses som ett nödvändigt komplement. Studenterna vill se mycket mer simulering på sjuksköterskeutbildningarna.

Underhållning

The Mamas

Fotograf: Anna-Lena Ahlström

The Mamas fick sitt stora genombrott och vann svenska folkets hjärtan när de förra året tog hem vinsten i Melodifestivalen 2020 med låten Move. Med sina kraftfulla röster, enastående utstrålning och härliga energi har dessa leading ladies –Ash Haynes, Loulou Lamotte & Dinah Yonas Manna –intagit en självklar plats på den svenska musikscenen. 2021 medverkade The Mamas återigen i Melodifestivalen. På konferensen vill de bidra med massa ny energi och tacka alla oss som valt yrken inom vården.

Gustaf och Viktor Norén

Gustaf och Viktor Norén, bröderna vi känner igen från banden Mando Diao och Sugarplum Fairy har slagit sig samman och spelat in en skiva. På konferensen vill de hylla personal inom vården genom en hälsning och låten Walk with you från nya skivan som de önskar ska ge kraft och support.

Lasse Åberg & Jazzakuten

Lasse Åberg behöver väl knappast någon närmare presentation. Alla vet att han har regisserat filmer, gjort litografier, framträtt med Electric Banana Band m.m. Men mindre känt är att han vid sidan av detta också skrivit kluriga svenska översättningar av amerikanska standardlåtar, som han framför med orkestern Jazzakuten. Jazzakuten är ett jazzband som spelat under många år och under konferensen kommer vi få höra några godbitar ur deras repertoar.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.