Detta gör Riksföreningen under 2020

Riksföreningen arbetar för en hälso- och sjukvård och en omvårdnad av högsta kvalitet för äldre och åldrande människor och personer med demenssjukdom. Vi stärker professionen genom att verka för att sjuksköterskor ska arbeta kunskapsbaserat och värdegrundsbaserat och genom att föra fram sjuksköterskans avgörande funktion. Vi arbetar för att sjuksköterskor får tydliga mandat och karriärvägar. Läs mer om arbetet i vår verksamhetsplan.

Verksamhetsplan för 2020

Detta gjorde Riksföreningen förra året

Verksamhetsberättelsen redogör för Riksföreningens arbete under föregående år, till exempel i vika forum riksföreningen varit representerad och vilka remisser som besvarats under året.

Läs verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsbrättelse 2019

Revisionsberättelse 2019

Läs revisionsberättelsen för föregående år.

Revisionsberättelse 2019

Årsmöte 2020

Riksföreningen höll årsmöte 2020 via Skype, den 17 juni kl. 19.00 - 20.00. Mer information kommer här inom kort.

Mer information

"Låt sjuksköterskor styra äldreomsorgen"

Ordförande Kristina Iritz Hedberg uttalar sig i Vårdfokus 2020-04-30.

Läs mer i Vårdfokus

Att hantera covid -19 på demensboende

Styrelseledamot Helena Johansson berättar i Vårdfokus 2020-04-30 om hur hon som demenssjuksköterska medverkar i arbetet för att hantera en förväntad smittspridning inom demensboenden.

Läs mer i Vårdfokus

Inspirerande Riksforum 2019

Vår årliga fortbildningskonferens Riksforum gick av stapeln 19-20 november 2019. Sjuksköterskor från hela landet tog del av inspirerande föreläsningar, nya rön, utställare, kvällsmingel och tipspromenad med vinster. Energinivån var hög och intrycken många!

Läs rapporten från Riksforum 2019

Om oss

Om 15 år beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på kunskapen om åldrandet och dess sjukdomar och inte minst omvårdnad av äldre personer. Denna utveckling både möjliggör och ställer höga krav på utvecklingen av kvaliteten i vård, omsorg och utbildning, där specialistsjuksköterskan inom vård av äldre har en viktig funktion. Läs mer om Riksföreningens arbete.

Om Riksföreningen

Arbetet med ny kompetensbeskrivning

Riksföreningen har påbörjat arbetet med att revidera kompetensbeskrivningen för Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre. En arbetsgrupp inom styrelsen för riksföreningen ansvarar för arbetet. Ett antal referensgrupper är knutna till arbetet. Med aledning av coronapandemin har revideringen skjutits fram, men kommer att återupptas under hösten 2020. Den nya kompetensbeskrivningen planeras vara klar under 2021.

Riksföreningens remissvar

Riksföreningen deltar nationellt i debatten och utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg för äldre människor och människor med demenssjukdom. Styrelsen tar emot remisser från flera aktörer, bland andra Socialstyrelsen och regeringen. Att besvara dessa remisser är en viktig del i arbetet med att föra fram våra synpunkter och våra frågor.

Remissvar

Lyssningstips: Podd om läkemedel och äldre

Lyssna på specialister som samtalar kring utmaningarna med läkemedelsbehandling till äldre människor och hur vi kan arbeta för att förebygga läkemedelsutlösta besvär och skador, i Socialstyrelsens podd På djupet. Podden fördjupar viktiga frågor inom vård och omsorg. Avsnitt 42 handlar om äldre och läkemedel. Trots olika förbättringsarbeten är det fortfarande vanligt att äldre människor i Sverige behöver sjukhusvård på grund av läkemedelsrelaterade problem. Det kan vara för höga doser, olämpliga preparat, interaktioner och biverkningar. I avsnittet medverkar Johan Fastbom, professor i geriatrisk farmakologi, Cecilia Lenander, apotekare, och Catharina Burman, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre.

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

Följ oss

Var med och påverka

Riksföreningen vill synliggöra vikten av sjuksköterskans kompetens för hälsa och välbefinnande hos äldre människor och människor med demenssjukdom. Vi skapar forum där sjuksköterskor kan lära av varandra och samarbetar med bland andra Svensk sjuksköterskeförening. Vi sprider kunskap både till sjuksköterskor och till beslutsfattare om hur evidens- och erfarenhetsbaserad omvårdnad kan användas. Vi deltar i den nationella debatten och kunskapsspridningen, och är remissinstans åt Socialstyrelsen, regeringen med flera. I allt detta kan du bidra, med din kunskap och dina synpunkter. Välkommen som medlem!

Bli medlem