Fotografi på sjuksköterskor

Ny modell för sjuksköterskors specialistutbildning

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en modell för sjuksköterskors specialistutbildning. Modellen syftar till att stärka specialistutbildningens kvalitet för att kunna erbjuda en vård som är god, säker och trygg, samt möta framtidens vårdbehov.

Sjuksköterskors grundutbildning ska ge en god, säker och trygg vård. En grundutbildad sjuksköterska har kompetens att arbeta autonomt utifrån generalistkunskaper. Men att garantera en god, säker och trygg vård på alla vårdnivåer samtidigt som avancerade medicinsk tekniska metoder och komplexa vårdprocesser introduceras i snabb takt är en av de största utmaningarna i dagens samhälle. I denna utmaning har specialistsjuksköterskor en mycket viktig roll eftersom att vården ofta är komplex och kräver specifik kompetens.

Befolkningsutvecklingen med fler multisjuka äldre och en hög grad av mångfald kräver välutbildad personal. Specialistutbildningen ska rusta sjuksköterskans förmåga att i högre grad arbeta självständigt inom ett specialistområde utifrån evidens och beprövad erfarenhet, att anamma ett vetenskapligt förhållningssätt och en mångkulturell kompetens. Specialistsjuksköterskan ska kunna ta ett professionellt ansvar för patientens säkerhet i skiftande vårdsituationer och initiera och driva vårdens utveckling. Det ställer krav på en specialistutbildning av hög kvalitet inom vård- och omsorgssektorn.

Föreningsstämman år 2017 har antagit följande modell för specialistutbildningen för sjuksköterskor

  • Att utbildningens alla delar är på avancerad nivå avseende teori och färdighetsträning
  • Att utbildningens dubbla examina ger en yrkesexamen som Specialistsjuksköterska och en akademisk examen som master i omvårdnad
  • Att utbildningen förlängs till två år som en anpassning till ett utvidgat utbildningsinnehåll och samstämmighet till internationella examina (Bologna)
  • Att specialistutbildningens inriktningar öppnas upp för nya kombinationer som är anpassade till kunskapsområdets utveckling och vårdens behov