Bild från VFU-konferensen i Stockholm 2012
VFU-konferens i Stockholm 2012

Utbildning

Ett av Svensk sjuksköterskeförenings viktigaste uppdrag är att arbeta för god kvalitet och utveckling av sjuksköterskors grund-, specialist- och forskarutbildning samt fortbildning.

Under flera år har utbildningsfrågan varit en av föreningens högst prioriterade frågor. Svensk sjuksköterskeförenings ”Strategi för utbildningsfrågor” pekar på att personer som lever med långvariga och komplicerade sjukdomstillstånd och ohälsa ökar. Den beskriver även vilka förändringar vården och omsorgen står inför som kräver en ökad sjuksköterskekompetens. EU:s Yrkeskvalifikationsdirektiv (2013/55/EU) innebär fler undervisningstimmar i verksamheten på grundutbildningsnivå samt kräver kontinuerlig fortbildning för legitimerade sjuksköterskor. Sjuksköterskor måste ges förutsättningar att bevara, utveckla och förnya sin kompetens. Det livslånga lärandet är centralt i sjuksköterskors professionsutövning.

Specialistutbildning för sjuksköterskor kommer att vara under lupp åren 2015-2017. Det beror på ökat behov av specialistsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförenings kritik av nuvarande specialistutbildningar eftersom de inte motsvarar dagens och morgondagens behov.

Mot bakgrund av utvecklingen inom omvårdnad, medicin och teknik ökar behovet av en specialistutbildning med flexibel studiegång och en akademisk examen på avancerad nivå. Den verksamhetsförlagda utbildningen behöver kvalitetssäkras och forskningsprojekt som studerar lärandemiljöers betydelse för examination behöver utvecklas. Den verksamhetsförlagda utbildningen behöver uppfylla samma krav som den lärosätesförlagda på ämnestydlighet, lärarkompetens, handledarkompetens, arbetsformer, litteratur och examination.

Utvärdering av sjuksköterskors yrkes- och generella examen på avancerad nivå visar behovet av förändring av specialistutbildningarna. Medborgarnas behov av sjuksköterskors specialistkompetens bör styra utbildningsutbudet. Utbildningen ska leda till att specialistsjuksköterskan utvecklar förmågan att reflektera och omsätta sina kunskaper och färdigheter i många skiftande komplexa situationer med ett säkert och personcentrerat arbetssätt. Utbildningen behöver koncentreras till de lärosäten som i egen eller samverkande regi kan erbjuda aktiva forskningsmiljöer inom aktuell specialitet. Kliniska kombinationstjänster behöver skapas.

Avancerad specialistsjuksköterska finns redan i andra länder. Uppdraget ger säker vård och är kostnadseffektivt. Utbildning till avancerad specialistsjuksköterska bör etableras genom gemensam nationell utbildningsnivå. Professionens certifiering av en sådan utbildning behöver utredas.

För att garantera kvalitet och fastställa nationella kompetenskrav på grund och avancerad utbildningsnivå måste ett nationellt samverkansorgan inrättas, där lärosäten, departement, professionsföreträdare, Socialstyrelsen, Universitetskanslersämbetet och Sveriges Kommuner och Landsting kan samverka.

Nya utbildningsplatser kräver ett Nationellt samverkansorgan

Äntligen har regeringen öronmärkt statsanslag för sjuksköterskors specialistutbildning. Det är en bra början anser Svensk sjuksköterskeförening, men det räcker inte.

Läs pressmeddelandet

Skarpare förslag behövs för att fylla behovet av specialistutbildade sjuksköterskor

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har släppt rapporten Specialistsjuksköterskor och vårdens behov – en intervjustudie.

Skarpare förslag behövs för att fylla behovet av specialistutbildade sjuksköterskor

Sjuksköterskors specialistutbildning visar på bristande kvalitet och flera förbättringsområden

Svensk sjuksköterskeförening anser att resultatet av Universitetskanslersämbetets utvärdering är mycket allvarligt. Utvärderingen visar att en majoritet av specialistutbildningarna för sjuksköterskor får omdömet bristande kvalitet.

Sjuksköterskors specialistutbildning visar på bristande kvalitet och flera förbättringsområden