Bild från publikationen teamarbete och förbättringskunskap

Teamarbete och förbättringskunskap

Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska läkaresällskapet tagit fram en publikation om kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap som beskriver kärnkompetenserna ur svensk vårdkontext och vårdutbildning.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med höga förväntningar på god och säker vård. Det gäller såväl resurser som patientsäkerhet och vårdutveckling och på alla nivåer i samhället pågår försök att förbättra vårdens kvalitet.

Båda kärnkompetenserna, teamarbete och förbättringskunskap, omfattar stora komplexa kunskapsområden som är under ständig utveckling.  Med denna skrift vill vi åskådliggöra vad teamsamverkan och förbättringskunskap kan omfatta, innebära och hur det kan läras, ges en teoretisk grund, exempel från olika vårdsituationer och förslag på förväntade läranderesultat. Vår målsättning är att attrahera alla som medverkar i vården, såväl professionella som dem som är i behov av vård och i utbildningar, såväl lärare som studenter.

Vi hoppas att innehållet ska fungera som en gemensam kunskapsbas och inspirera till ett fortsatt utvecklingsarbete när det gäller kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap för ökad kvalitet. Det gäller både i klinisk vardag och i samarbetet mellan olika vårdutbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

Teamarbete och förbättringskunskap (öppnas i nytt fönster)