Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910
Bild på sjuksköterskor som samtalar

Kvalitet

Det övergripande målet för Svensk sjuksköterskeförenings arbete med kvalitetsutveckling inom omvårdnad är en vård och omsorg som är trygg, säker, jämlik och av god kvalitet. Förtroendet för sjuksköterskans profession påverkas av omvårdnadens kvalitet.

Sjuksköterskor har ett professionellt ansvar av att beskriva, följa upp och lära av resultaten av sitt patientnära arbete och därmed bidra till kvalitetsutvecklingen inom vård och omsorg. En personcentrerad vård kräver kunskap, handling, förutsättningar och uppföljning. Professionell kompetens i form av ämneskunskaper, personliga färdigheter, värderingar och etik utgör en självklar grund för hög kvalitet i omvårdnad. Sjuksköterskor behöver även kompetens inom de övriga fem kärnkompetenserna; samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

eHälsa är en samlingsterm för tillämpning av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) inom egenvård, omsorg, hälso- och sjukvård och vårdens interaktion med patienter och närstående. eHälsa ska främja en jämlik och personcentrerad vård och vara ett verktyg för att öka patienters och närståendes delaktighet. Avgörande för utvecklingen av eHälsa är välfungerande system för informationsöverföring med definierade termer och begrepp. Ett nationellt fackspråk är grunden till en kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård. Användningen av standardiserade termer stödjer kommunikation mellan vårdpersonal och andra aktörer och minskar risken för misstag. För att kommunicera omvårdnadsinformation måste det nationella fackspråket ha termer med tillräcklig bredd och djup för att beskriva omvårdnad.

Chefer och ledare på alla nivåer behöver engagera sig i kvalitetsutveckling inom omvårdnad. De behöver ta större ansvar för att det finns tillräckligt antal specialistutbildade sjuksköterskor, samt för alla medarbetares kontinuerliga fortbildning och kompetensutveckling. Det behövs ett ledarskap för omvårdnad som stödjer sjuksköterskornas arbete och professionella utveckling och därmed skapar förutsättningar för hög kvalitet i omvårdnaden. Det är nödvändigt med en organisation för omvårdnad som omfattar samtliga ledningsnivåer och som är parallell med den medicinska ledningsstrukturen. Sjuksköterskors omvårdnadsperspektiv behövs i alla beslutande rum. Erfarenheter av modellen för ”Magnet Hospital” som syftar till att skapa goda förutsättningar för professionell utveckling och hög kvalitet inom omvårdnad behöver tas tillvara.

För att kunna mäta och jämföra omvårdnadens kvalitet behöver kvalitetsindikatorer utvecklas och användas i till exempel öppna jämförelser, nationella riktlinjer och nationella vårdprogram.

Nationella kvalitetsregister är viktiga verktyg för verksamheternas förbättringsarbete. För att uppnå sina syften behöver kvalitetsregistren i högre utsträckning utveckla och omfatta data inom omvårdnad och rehabilitering.

Publikationer inom området

 • Bild på omslag Säker vård

  Säker vård

  Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har beskriver på ett tillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård.
 • Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.
 • Bild på omslag Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad kan bara bli av om sjuksköterskor tillsammans med övriga medarbetare i vården har vilja och beredskap att arbeta för detta och om ledningen ger de förutsättningar som krävs.
 • Bild på omslag Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad

  Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad

  Samhällets krav på uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet har ökat. Kvalitetsindikatorer kan utgöra underlag för nationella sammanställningar och analyser av hälso- och sjukvårdens kvalitet.
 • Bild på omslag Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden

  Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden

  För att de Nationella Kvalitetsregistren ska få större genomslag i förbättringsarbete är det angeläget att utveckla och registrera variabler som speglar samtliga vårdprofessioners arbete.

Senast publicerad: 2017-09-29

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Ledarskapstipendium i omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapstipendium syftar till att synliggöra sjuksköterskor som är chefer och ledare.

Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapstipendium
Foto på Svensk sjuksköterskeförenings logotyp

Filmer om god och säker vård

Tre filmer som lyfter olika pusselbitar som kan hjälpa till att främja utvecklingen av god och säker omvårdnad.

Se filmerna om god och säker vård
Fotografi med Lena Sharp, Jane Barnsteiner, Joanne Disch och Ania Willman.