Bild på sjuksköterskor som samtalar

Kvalitet

Det övergripande målet för Svensk sjuksköterskeförenings arbete med kvalitetsutveckling inom omvårdnad är en vård och omsorg som är trygg, säker, jämlik och av god kvalitet. Förtroendet för sjuksköterskans profession påverkas av omvårdnadens kvalitet.

Sjuksköterskor har ett professionellt ansvar av att beskriva, följa upp och lära av resultaten av sitt patientnära arbete och därmed bidra till kvalitetsutvecklingen inom vård och omsorg. En personcentrerad vård kräver kunskap, handling, förutsättningar och uppföljning. Professionell kompetens i form av ämneskunskaper, personliga färdigheter, värderingar och etik utgör en självklar grund för hög kvalitet i omvårdnad. Sjuksköterskor behöver även kompetens inom de övriga fem kärnkompetenserna; samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

eHälsa är en samlingsterm för tillämpning av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) inom egenvård, omsorg, hälso- och sjukvård och vårdens interaktion med patienter och närstående. eHälsa ska främja en jämlik och personcentrerad vård och vara ett verktyg för att öka patienters och närståendes delaktighet. Avgörande för utvecklingen av eHälsa är välfungerande system för informationsöverföring med definierade termer och begrepp. Ett nationellt fackspråk är grunden till en kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård. Användningen av standardiserade termer stödjer kommunikation mellan vårdpersonal och andra aktörer och minskar risken för misstag. För att kommunicera omvårdnadsinformation måste det nationella fackspråket ha termer med tillräcklig bredd och djup för att beskriva omvårdnad.

Chefer och ledare på alla nivåer behöver engagera sig i kvalitetsutveckling inom omvårdnad. De behöver ta större ansvar för att det finns tillräckligt antal specialistutbildade sjuksköterskor, samt för alla medarbetares kontinuerliga fortbildning och kompetensutveckling. Det behövs ett ledarskap för omvårdnad som stödjer sjuksköterskornas arbete och professionella utveckling och därmed skapar förutsättningar för hög kvalitet i omvårdnaden. Det är nödvändigt med en organisation för omvårdnad som omfattar samtliga ledningsnivåer och som är parallell med den medicinska ledningsstrukturen. Sjuksköterskors omvårdnadsperspektiv behövs i alla beslutande rum. Erfarenheter av modellen för ”Magnet Hospital” som syftar till att skapa goda förutsättningar för professionell utveckling och hög kvalitet inom omvårdnad behöver tas tillvara.

För att kunna mäta och jämföra omvårdnadens kvalitet behöver kvalitetsindikatorer utvecklas och användas i till exempel öppna jämförelser, nationella riktlinjer och nationella vårdprogram.

Nationella kvalitetsregister är viktiga verktyg för verksamheternas förbättringsarbete. För att uppnå sina syften behöver kvalitetsregistren i högre utsträckning utveckla och omfatta data inom omvårdnad och rehabilitering.

Publikationer inom området

 • Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet

  Kärnkompetensen personcentrerad vård är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund.
 • Kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad: sjuksköterskans professionella ansvar

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad Sjuksköterskans professionella ansvar utgår från Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad.
 • Omslag för broschyren Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

  Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

  Svårt sjuka äldre personer har i hög utsträckning överförts från sjukhus till det egna hemmet eller särskilda boenden. För att äldre i framtiden ska få en god och säker vård behöver fler grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor anställas i kommunerna.
 • Bild på publikationen Omvårdnad - en fråga om liv och död

  Omvårdnad - en fråga om liv och död

  Vården vid sjukhusen är komplex och kunskapsintensiv samtidigt som vårdtiden krymper. Patienter som skrivs in på sjukhus är svårt sjuka. Därför krävs rätt kompetens för en säker vård. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för omvårdnaden vilket innebär ...
 • Bild på omslag Säker vård

  Säker vård

  Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har beskriver på ett tillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård.