Forskarutbildningskurser i Omvårdnad 2018

Systematiska översikter inom hälsovetenskaper 7,5 hp

Systematiska litteraturöversikter blir allt viktigare inom hälsovetenskaperna för att insatser på olika nivåer som riktlinjer och rekommendationer ska bygga på bästa möjliga tillgängliga evidens. Att systematiskt gå igenom tillgänglig vetenskaplig litteratur är också centralt för att beskriva evidensläget inom ett område samt för att identifiera och precisera aktuella forskningsfrågor.

Kursstart den 13/5 2019 klockan 8.30. Anmälan görs senast den 1 maj till fakultetsadministratör: cristina.ljunggren@kau.se

Mer information på kau.se/forskarskola-halsa (länken öppnas i nytt fönster)

Begrepp av betydelse för personcentrerad vård- filosofiska grunder, 7,5hp

Kursen omfattar framväxt och utveckling av personcentrering i hälso- och sjukvården med betoning på filosofiska grunder, ontologi, epistemologi och etik främst utifrån Paul Ricoeur och Martha Nussbaum. Följande teman utgör kursens centrala innehåll: person, personalism, identitet; kommunikation, relation (asymmetrisk och symmetrisk), närvaro, bekräftelse, bemyndigande; samverkan, teamarbete och partnerskap samt kontextens betydelse för personcentrerad vård (till exempel kulturella omständigheter).

Studenten förväntas ta aktiv del i kursen och slutligen i ett eget arbete demonstrera sin kunskap och förståelse av begrepp, teoretiska perspektiv och filosofiska grunder av betydelse för personcentrerad vård.

Kursansvarig: Lisen Dellenborg
Kursadministratör: Karin Mossberg, karin.mossberg@gu.se
Lokal: Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Tid: vecka 46 2018-vecka 2 2019

Vårdvetenskap som kunskapsområde inom hälsovetenskap, 3 högskolepoäng

Kursen syftar till att doktoranden skall förstå, förklara och diskutera teoretiska perspektiv på och inom vårdvetenskap. Vidare kritiskt granska och analysera perspektiv och teoribildning, problematisera etiska, vetenskapsfilosofiska utgångspunkter och filosofiska utgångspunkter samt värdera möjlighet till utveckling och evidensbasering av hälso- och sjukvård utifrån ny kunskap inom vårdvetenskap.

Kursens huvudsakliga innehåll:

  • Vårdvetenskap som kunskapsområde och forskarutbildningsämne
  • Vetenskapsfilosofiska grunder för vårdvetenskaplig forskning
  • Vårdvetenskap som ett flervetenskapligt forskningsområde
  • Vårdvetenskapliga perspektiv i kritisk belysning

Kursansvarig: Karin Ahlberg, leg sjuksköterska, docent
Administratör: Karin Mossberg karin.mossberg@gu.se
Lokal: Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Datum: Kursperiod v 40-49.
Kurstillfällen: 4 okt, 18 okt, 1 nov, 22 nov samt 6 dec.

Self-care in chronic illness 5 HP

(2018: week 37-38, 10-21 September 2018. First week (10-14 September) on campus, remaining time on-line)

Linköpings Universitet

More information can be found via the link below.
https://old.liu.se/medfak/forskarutbildning/under-forskarutbildningen/forskarutbildningskurser/self-care-in-chronic-illness?l=sv

Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) – skattning av funktion, hälsostatus och välbefinnande, 7,5 hp

Sista anmälningsdag 12 augusti 2018, kursen startar den 26 september 2018.

Användningen av olika typer av skattningsskalor för bedömning och utvärdering av hälsostatus och hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) har blivit allt vanligare inom den hälsovetenskapliga forskningen. Kursens syfte är att ge en fördjupning i HRQoL mätning med avseende på metod, tillämpning, analys, tolkning och presentation av resultat. 
Läs mer på Örebro universitetets hemsida (öppnas i nytt fönster)