Forskarutbildningskurser i Omvårdnad 2018

Kvalitativa metoder inom hälsovetenskaper I, 5 högskolepoäng

Kursen syftar till att doktoranden skall utveckla teoretiska och praktiska färdigheter i kvalitativa ansatser och metoder. Träningsmoment ingår att reflektera över, kritiskt granska och argumentera för olika kvalitativa forskningsansatser, metoder och deras användningsområden.

Kursens huvudsakliga innehåll:
Vetenskapsteoretiska grundantaganden för kvalitativ forskning Kvalitativa ansatser och metoder som fenomenologi, fenomenografi, grounded theory, innehållsanalys, etnografi och hermeneutik Olika datainsamlingsmetoder och analys vid kvalitativ forskning Forskningsetiska aspekter vid användning av kvalitativa ansatser och metoder Evidens och nyttiggörande av resultat erhållna från studier med kvalitativ ansats och metod Kvalitetskriterier, trovärdighet och överförbarhet vid användning av kvalitativa ansatser och metoder. Introduktion och grundläggande tillämpning av datorstödd analys av kvalitativa data (NVivo).

Kursansvarig: Professor  Margret Lepp
Administratör: Karin Mossberg karin.mossberg@gu.se
Lokal: Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Datum: HT 2018, vecka 42-45
Kursstart: måndag den 15 oktober

Begrepp av betydelse för personcentrerad vård- filosofiska grunder, 7,5hp

Kursen omfattar framväxt och utveckling av personcentrering i hälso- och sjukvården med betoning på filosofiska grunder, ontologi, epistemologi och etik främst utifrån Paul Ricoeur och Martha Nussbaum. Följande teman utgör kursens centrala innehåll: person, personalism, identitet; kommunikation, relation (asymmetrisk och symmetrisk), närvaro, bekräftelse, bemyndigande; samverkan, teamarbete och partnerskap samt kontextens betydelse för personcentrerad vård (till exempel kulturella omständigheter).

Studenten förväntas ta aktiv del i kursen och slutligen i ett eget arbete demonstrera sin kunskap och förståelse av begrepp, teoretiska perspektiv och filosofiska grunder av betydelse för personcentrerad vård.

Kursansvarig: Lisen Dellenborg
Kursadministratör: Karin Mossberg, karin.mossberg@gu.se
Lokal: Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Tid: vecka 46 2018-vecka 2 2019

Vårdvetenskap som kunskapsområde inom hälsovetenskap, 3 högskolepoäng

Kursen syftar till att doktoranden skall förstå, förklara och diskutera teoretiska perspektiv på och inom vårdvetenskap. Vidare kritiskt granska och analysera perspektiv och teoribildning, problematisera etiska, vetenskapsfilosofiska utgångspunkter och filosofiska utgångspunkter samt värdera möjlighet till utveckling och evidensbasering av hälso- och sjukvård utifrån ny kunskap inom vårdvetenskap.

Kursens huvudsakliga innehåll:

  • Vårdvetenskap som kunskapsområde och forskarutbildningsämne
  • Vetenskapsfilosofiska grunder för vårdvetenskaplig forskning
  • Vårdvetenskap som ett flervetenskapligt forskningsområde
  • Vårdvetenskapliga perspektiv i kritisk belysning

Kursansvarig: Karin Ahlberg, leg sjuksköterska, docent
Administratör: Karin Mossberg karin.mossberg@gu.se
Lokal: Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
Datum: Kursperiod v 40-49.
Kurstillfällen: 4 okt, 18 okt, 1 nov, 22 nov samt 6 dec.

Self-care in chronic illness 5 HP

(2018: week 37-38, 10-21 September 2018. First week (10-14 September) on campus, remaining time on-line)

Linköpings Universitet

More information can be found via the link below.
https://old.liu.se/medfak/forskarutbildning/under-forskarutbildningen/forskarutbildningskurser/self-care-in-chronic-illness?l=sv

Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) – skattning av funktion, hälsostatus och välbefinnande, 7,5 hp

Sista anmälningsdag 12 augusti 2018, kursen startar den 26 september 2018.

Användningen av olika typer av skattningsskalor för bedömning och utvärdering av hälsostatus och hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) har blivit allt vanligare inom den hälsovetenskapliga forskningen. Kursens syfte är att ge en fördjupning i HRQoL mätning med avseende på metod, tillämpning, analys, tolkning och presentation av resultat. 
Läs mer på Örebro universitetets hemsida (öppnas i nytt fönster)