Vetenskapliga råd

Svensk sjuksköterskeförening har utsett tio personer till vetenskapliga råd för åren 2018-2020. Råden bistår föreningens styrelse med att företräda vetenskapliga frågor inom omvårdnadsområdet. Vi är stolta och glada att kunna presentera följande namnkunniga företrädare för svensk omvårdnadsforskning som vetenskapliga råd.

Här nedan presenteras Svensk sjuksköterskeförenings vetenskapliga råd i en rad korta filmer där de berättar om sin roll i rådet och sina hjärtefrågor.


Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, leg. sjuksköterska, docent, universitetslektor, Institutionen för Vårdvetenskap, Malmö Högskola och Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus.

Valda till vetenskapligt råd 2018-2020

Vetenskapligt råd inom ehälsa, kopplat till kärnkompetensen omvårdnadsinformatik


Anna Ehrenberg, professor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna
aeh@du.se

Jag är professor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna och forskningsledare för en tvärdisciplinär forskningsmiljö inom Hälsa och välfärd. Min forskning är inriktad på implementering av evidensbaserad kunskap, hälsoinformatik och patientsäkerhet och fokuserar på användning av kunskap och kliniska beslut i omvårdnadsarbetet och hur omvårdnad kan stödjas med digital teknik. Jag är en av forskarna bakom VIPS-modellen för dokumentation av omvårdnad i patientjournaler. Jag är engagerad i utveckling av standardiserad klinisk information inom omvårdnad, som en förutsättning för att kunna beskriva omvårdnadens bidrag till en god patientvård. En systematisk och enhetligt strukturerad beskrivning av omvårdnad krävs för att kunna värdera, utveckla, undervisa, forska om och finansiera omvårdnad.

Jag har tidigare varit ledamot av Svensk sjuksköterskeförenings vetenskapliga råd och av styrelsen och har därmed god kännedom om föreningen och ett starkt engagemang för utveckling av omvårdnad som kunskapsområde. Min ambition är att som vetenskapligt råd inom e-hälsa bidra till nationell utveckling av standardiserad terminologi för omvårdnad och ökad användning av och forskning om hur digitalisering kan bidra till säkrare, mer evidensbaserad och personcentrerad vård.

Vetenskapliga råd inom området palliativ vård och omvårdnad
Joakim Öhlén, professor i palliativ vård Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus, och gästprofessor i omvårdnad vid Göteborgs universitet/Sahlgrenska Akademin, Göteborg 
joakim.ohlen@esh.se


Vetenskapliga råd inom området äldre personers vård och hälsa samt vårdmiljöer
Albert Westergren, professor omvårdnad, Högskolan Kristianstad, Kristianstad 
Albert.Westergren@hkr.se

Vetenskapligt råd inom implementering av forskningsresultat, kopplat till kärnkompetensen evidensbaserad vård
Lars Wallin, professor i omvårdnad med inriktning mot implementeringsforskning, Högskolan Dalarna, Falun 
lwa@du.se

Vetenskapligt råd inom området kvalitetsutveckling inom omvårdnad kopplat till kärnkompetensen säker vård
Lena Gunningberg, professor i vårdvetenskap, Uppsala universitet, Uppsala
lena.gunningberg@pubcare.uu.se

Kvarstår som vetenskapligt råd till 2020

Vetenskapligt råd inom Palliativ omvårdnad
Birgit Rasmussen Holritz, professor i omvårdnad, Lunds Universitet, Lund 
birgit.rasmussen@med.lu.se

Vetenskapligt råd inom området personcentrerad vård och omvårdnad
Inger Ekman, professor i omvårdnad, centrumföreståndare Centrum för personcentrerad vård (GPCC), Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, Göteborg
inger.ekman@fhs.gu.se


Vetenskapligt råd inom patienters behov och samverkan inom cancervård och omvårdnad

Yvonne Wengström, professor i omvårdnad Karolinska Institutet, universitetssjuksköterska vid onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

yvonne.wengstrom@ki.se

Vetenskapligt råd inom barn och ungdomars hälsa
Inger Kristensson Hallström, barnsjuksköterska och professor i pediatrisk omvårdnad vid Lunds universitet
inger.hallstrom@med.lu.se

Valda till vetenskapligt råd 2018-2022


Vetenskapliga råd inom området familjers och närståendes behov och situation i vård och omsorg

Anna Strömberg, professor i omvårdnad, Linköpings universitet, Linköping 
anna.stromberg@liu.se