Forskning och utveckling

Svensk sjuksköterskeförening stärker forskning och utveckling inom omvårdnad samt stödjer implementering av forskningsresultat i den dagliga vården. Föreningen uttalar sig i viktiga omvårdnadsfrågor, medverkar till utvecklingen av ett gemensamt språk och är sakkunnig i vetenskapliga frågor.

I hälso- och sjukvården omfattar omvårdnadsinsatserna mer än 50 procent av verksamheten. Omvårdnadsforskningen syftar till att göra vården bättre, säkrare och mer jämlik för såväl personer som deras närstående. Forskning inom omvårdnad lyfter fram personer och närståendes upplevelser vid sjukdom och ohälsa samt undersöker nya metoder och omvårdnadsåtgärder för bästa effekt. För att forskningsresultat ska möta personers och närståendes behov behöver forskningsfrågor och problem växa fram ur den kliniska verksamheten. Om omvårdnad ska kunna beskrivas och dokumenteras, och därmed även kunna utvärderas, behöver professionen sträva efter enhetliga terminologier och ett fackspråk samt att bidra till att beskriva centrala begrepp inom omvårdnad.

Omvårdnad har stor, och ibland livsavgörande betydelse, för att tillgodose personers fundamentala behov. Det finns behov att klargöra hur omvårdnaden tillfredsställer fundamentala behov och vilka omvårdnadsåtgärder som visar bästa resultat och därmed bör prioriteras.

När forskningsresultat inom omvårdnad efterfrågas och används kommer resultaten till nytta för personer med ohälsa och närstående i den dagliga vården. Trots detta är det svårt att implementera nya forskningsresultat. En viktig faktor för att implementering av forskningsresultat ska lyckas är ledarskapet. En stödjande organisation och en gynnsam kultur påverkar också implementeringsprocessen. Det krävs en nära koppling mellan den dagliga vården och forskning inom omvårdnad och det är angeläget att bygga ut stödstrukturer för detta. Tillgången på kliniska lektorat och kliniska professorer är delar av dessa strukturer som kommer att ha en avgörande betydelse för omvårdnadsforskningens utveckling och inriktning.

Anslag till forskningsprojekt inom omvårdnad är oftast mycket små om man jämför med andra forskningsområden. Genom att satsa mer på omvårdnadsforskning kan vården utvecklas, vårdskador förebyggas och ojämlikhet minskas. Betydelsefulla faktorer för att tilldelas forskningsanslag är internationell förankring och starka forskningsmiljöer. Svensk sjuksköterskeförening behöver ställa krav på och agera strategiskt för att främja forskning och utveckling inom vård och omsorg.
En ökad samverkan på den nordiska och europeiska arenan kan bidra till förbättrade förutsättningar för stora forskningsanslag och gemensamma forskningsprojekt.

 

Relaterad information

Omvårdnadsforskningens möjligheter att möta morgondagens samhällsutmaningar underlag till regeringens forskningsproposition 2016-2020 (pdf, 4 347 kB, öppnas i nytt fönster)

Publikationer inom forskning och utveckling

 • Bild på omslag Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering

  Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering

  Med rapporten, Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering, vill Svensk sjuksköterskeförening bidra till att kartlägga vetenskapliga kunskapsluckor inom omvårdnad.
 • Bild på omslag Omvårdnad vid Stroke - State of the Art

  Omvårdnad vid Stroke - State of the Art

  Varje år får cirka 30 000 personer diagnosen stroke. De kroppsliga, psykiska och sociala påfrestningarna är stora och omvårdnadens kvalitet är avgörande för patientens välbefinnande och för de långsiktiga resultaten. Sjuksköterskan har en central roll i den professionella omvårdnaden, oberoende av var i vårdkedjan vården ges.
 • Bild på omslag Erfarenhetsbaserad kunskap - vad är det och hur värderar vi den?

  Erfarenhetsbaserad kunskap - vad är det och hur värderar vi den?

  All hälso- och sjukvård ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad är erfarenhetsbaserad kunskap? Många som konfronteras med begreppet ställer sig frågan, oavsett om man arbetar inom den patientnära vården och inom utbildning eller med ledarskap.
 • Omlagsillustration med kugghjul

  Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

  Svensk sjuksköterskeförening lyfter i denna skrift resultat från den patientnära omvårdnadsforskningen som sjuksköterskor bedriver för att visa att den förbättrar vården.
 • Bild på omslag omvårdnad - forskning och framtid strategi för forskning inom omvårdnad

  Omvårdnad - forskning och framtid

  Omvårdnad – forskning och framtid är Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi för forskning inom omvårdnad. Den tar upp vikten av omvårdnadsforskning för en personcentreras och säker vård och hur forskningen kan organiseras och finansieras.
 • Bild på publikationen "Bra för äldre -forskning ger nya möjligheter"

  Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter

  Andelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser.