Sjuksköterskornas etiska råd

Sjuksköterskornas etiska råd arbetar med etiska frågor i vård och omsorg och medverkar till att öka kunskapen om och tillämpningen av etiska värderingar och prioriteringar i sjuksköterskans arbete. Så väl som i det patientnära omvårdnadsarbetet och inom utbildning, forskning och ledning av omvårdnaden.

Aktuella frågor för Sjuksköterskornas etiska råd

eHälsa och etik
Sjuksköterskornas etiska råd har tagit fram ett material om den professionella hållningen i sociala medier. En etisk kompass för sjuksköterskor i Sociala medier, 2017 (öppnas i nytt fönster).

Rätt till vård-initiativet
Svensk sjuksköterskeförening är aktiv i Rätt till vård-initiativet som består av ett 60-tal frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och professionsföreningar och andra. Vi har sedan 2008 gått samman i ett gemensamt ställningstagande: Rätt till vård-initiativet. Ett nytt ställningstagande från 20 vårdprofessionsorganisationer publicerades 2017. Läs ställningstagandet (öppnas i nytt fönster).

Värdegrunden 
Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad utkom första gången 2010, en reviderad upplaga utkom 2016. Värdegrunden är nyöversatt till engelska 2017.

Samarbeten professionsföreningar
Svenska läkaresällskapets etiska delegation har i samarbete med Sjuksköterskornas etiska råd och Läkarförbundet sina etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning och etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning.

Nordiskt etikrådsnätverk
En gång per år träffas Sjuksköterskornas nordiska etiska råd (Norge, Danmark, Färöarna, Grönland och Sverige) för utbyte av erfarenheter. Norge kommer att vara värd för mötet hösten 2018.

Sjuksköterskornas etiska råd vill gärna få kontakt med dig som har ett intresse i någon pågående eller annan etisk fråga som du vill diskutera med oss i etiska rådet. Du är välkommen att mejla Inger Torpenberg.

Ledamöter i Sjuksköterskornas etiska råd
2018-2019

Ordförande

  • Marit Silén, styrelseledamot, leg. sjuksköterska, fil dr, universitetslektor, Studerar hur personalens hanterande av etiska problem påverkas av strukturerade etikdiskussioner på arbetsplatsen, Högskolan i Gävle, boende i Uppsala.

Ledamöter

  • Anna Slettmyr, leg. sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård. Universitetssjuksköterska med inriktning etik, Masterexamen med en studie om altruism i omvårdnadskontext. Karolinska Universitetssjukhuset, boende i Stockholm.

  • Catharina Lindberg, leg. sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård, med.dr., Universitetslektor, Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Avhandlingsarbete handlar om patientautonomi i högteknologisk vårdmiljö.  Undervisningsansvarig i etik på sjuksköterskeprogrammet vid BTH, boende i Karlskrona.

  • Sebastian Gabrielsson, leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård, fil dr, universitetslektor Luleå tekniska universitet. Avhandlingsarbetet beskrev psykiatrisk slutenvård ur personalens perspektiv som en moralisk strävan i en demoraliserande kontext. Studerar reflekterande och återhämtningsinriktade arbetssätt i psykiatrisk vård och omsorg Boende i Boden.

 

 Allmänhetens representant

  • Stina Oscarson, samhällsdebattör, författare och regissör, boende i Stockholm.

 

Adjungerad ledamot

  • Anders Bremer, leg. sjuksköterska, docent och allmänhetens representant i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation till och med 2019-06-30. Forskningsområde etiska problem inom ambulanssjukvård, prehospital akutsjukvård, Linnéuniversitetet. Boende i Kalmar.

 

Rådets sekreterare och kontakt
Inger Torpenberg, leg sjuksköterska, handläggare inom etik, folkhälsa och vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening. inger.torpenberg@swenurse.se 08-412 24 12.

Ordförande för Sjuksköterskornas etiska råd är ledamot av Svensk sjuksköterskeförenings styrelse. Tre av ledamöterna är sjuksköterskor med hög klinisk och/eller akademisk kompetens inom etik samt har ett stort förtroende inom sjuksköterskeprofessionen. En ledamot företräder allmänheten, i syfte att få allmänhetens perspektiv på etiska frågor. Adjungerade till etiska rådet är en sjuksköterska som också är ledamot i Svenska läkaresällskapets etiska delegation.

Beroende på vilka frågor etiska rådet arbetar med bygger rådet upp ett nätverk av experter som kan engageras i mindre arbetsgrupper under tidsbegränsade perioder.