Gunnel Selin, exempel från att arbeta med personalgrupp

Gunnel Selin delar med sig erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från personalgrupp.

Jag har arbetat med Dialogduken på en arbetsplats där de har ett pågående värdegrundsarbete och inledningsvis har plockat fram ett tiotal ord som betydelsefulla i detta arbete.

Jag började med att beskriva hur jag tänker om Dialogduken; möjligheter och öppenhet för olika tillvägagångssätt. Målet är att få igång en dialog/reflektion kring de värden vi rör oss med i vardagen.

För att ”leva” värdegrunden på min arbetsplats kan det vara bra att själv ha reflekterat kring de värdeord som vi har bestämt oss för ska vägleda oss i vår vardag. Det är också bra om vi tillsammans är överens om ordens innehåll/innebörd och vad det krävs av oss att leva dessa.

Ber var och en tänka sig en dag på jobbet. Hur ser den ut? Vilka situationer kan du hamna i som kräver av dig att du reflekterar över ditt beteende, över dina reaktioner, över det du möter? Behåll denna inre berättelse för dig själv som en utgångspunkt för dina fortsatta reflektioner.

Gå till steg 2 på Dialogduken – Var och en fick välja ett ord som de ville prioritera utifrån verksamhetens värdeord (här hade jag gjort en ny ring i mitten av Dialogduken, där verksamhetens egna ord fick synas). Sedan bad jag dem reflektera kring ordet för sig själv, skriva ner vad det innebär och hur de önskar att det används inom verksamheten. ”Finns svårigheter i detta? Vad behöver du bidra med för att underlätta?” Därefter fick de gå tillsammans i mindre grupper och dela!

I storgrupp gick vi sedan genom vilka ord de hade valt? Jag skrev upp och gjorde en Pedagogisk sol av varje ord (en rund ring med ordet i mitten, på strålarna skriver jag de innebörder de ger just detta ord). Sedan reflekterade vi innebörd, förde ett samtal, frågade, lyssnade! ”Vilka tre ord kan ni enas om att ha som top 3? Eller behöver ni fler än tre? Är det bra eller dåligt att ha få respektive många ord? Är ni överens om ordens innebörd?”

Nästa steg blev Dialogduken punkt 4. De tre ord som de nu hade valt som prioriterade ord, fick de översätta till vardagsarbetet? ”Vad kräver dessa ord av er? Hur vill ni använda dem? Vad måste var och en av er ta ansvar för så att ni håller detta levande? Vad ger ett sådant arbete för resultat på sikt? Hur hänger de här orden ihop med varandra och ert arbete – kopplat till verksamhetens MÅL och UPPDRAG? (Samtal i mindre grupper och sedan i storgrupp)

Vid Dialogduken punkt 3, fick de titta på de övriga orden – ”vilken betydelse får de i sammanhanget? Hur vill ni använda dem? Hur hänger de samman med de ord som ni nu har valt som prioriterade ord?”

Under Dialogduken punkt 6, fick de stanna upp och reflektera en stund för sig själva över processen i rummet och då kom frågorna där till användning;

 • Hur går dialogen?
 • Får alla utrymme?
 • Ger ni varandra stöd?
 • Bemöter ni varandra på respektfullt sätt?
 • Vad är ditt eget ansvar?
 • Delge varandra i mindre grupper– sammanfatta i storgrupp!

 

Jag bjöd sedan in till att ta fram ett citat o/e en metafor utifrån det arbetet de hade gjort! Dialogduken punkt 5 och 7.

Utifrån Dialogduken punkt 8, ställde jag frågan om några värden är hotade på arbetsplatsen? Vilka? Vilka hot kan ni se och kanske också möta? Samtal i mindre grupper och sedan diskussion i storgrupp.

Vad tar du med dig? Sammanfatta och dela enligt Dialogduken punkt 9:

 • Den viktigaste lärdomen om mig själv utifrån dagens samtal i relation till min roll inom verksamheten?
 • Vad vill du utveckla?
 • Av vilket skäl?
 • Hur kan kollegorna stötta detta?

 

Kan ni utifrån det vi har gjort idag, sammanfatta och fatta beslut om hur ni vill gå vidare i det här arbetet? Dialogduken punkt 10

Sammanfattning av dagens arbete, sammanfattning av Dialogdukens möjligheter.

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med Dialogduken kontakta: Gunnel Selin

Så har vi arbetat med Dialogduken

 • Filmer om bemötande

  Socialstyrelsen har tagit fram fyra filmer om bemötande i hälso- och sjukvården. Du kan använda filmerna som inspiration och underlag när du arbetar med Svensk sjuksköterskeförenings dialogduk.
 • Anita Nyström, exempel från kurs i Kina

  Anita Nyström delar med sig erfarenheter av att jobba med Dialogduken i kursen Communication and Nursing Ethics-Nursing Leadership and organization i Lishui, Kina.
 • Margereth Björklund, exempel från kursen Global Health

  Nu har vi provat Dialogduken igen i vår Global Health-kurs på Jönköping University. Denna termin kommer sjuksköterskestudenterna från Kanada, Spanien och Finland. Samtliga studenter tyckte att fallen var mycket realistiska och de hade lätt att identifiera
 • Margereth Björklund, exempel från en internationell kurs

  Nu har vi provat Dialogduken på engelska och det blev succé! Det var fjorton studenter från Kina, Vietnam, Australien, Belgien, Wales, Spanien, Sydafrika och Finland, som gick kursen Global health kurs/Reflective practice, som fick arbeta med den.
 • Cecilia Lundmark, exempel Sahlgrenska sjukhuset.

  Gemensamt onsdagsmöte med etikgruppen Materialet vi använder oss av på etikronderna är Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad och Dialogduken. Materialet är användbart för alla som arbetar med omvårdnad och omsorg. Det ger en pedagogisk ...
 • Kristina Haglund, exempel från universitet

  Kristina Haglund delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från universitet.
 • Anita Nyström, exempel från högskola

  Jag är lärare på sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle och vi använder Dialogduken direkt i kurs 1, det är den första uppgift studenterna gör när de börjar hos oss. De sitter i grupper och samtalar, vissa har arbetat inom vården tidigare och vissa
 • Gunnel Selin, exempel från att arbeta med personalgrupp

  Gunnel Selin delar med sig erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från personalgrupp.
 • Gunilla Hollman Frisman, exempel från sjukhusvård

  Gunilla Hollman Frisman delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från sjukhusvård.
 • Agneta Hedberg, exempel från kommunal vård

  Agneta Hedberg delar med sig av erfarenheter av att arbeta med Dialogduken med exempel från kommunal vård.