Bild på möte i vården

Etik

Sjuksköterskor har ett moraliskt ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Särskilt att stå upp för människors rätt till autonomi och rättvisa och ingripa när människors hälsa hotas. God omvårdnad förutsätter en hållning med öppenhet för vad olika personer förmedlar samt att hens upplevelse av hälsa och ohälsa respekteras.

All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut. Omvårdnad som tillgodoser fundamentala mänskliga behov är komplex och avancerad. I en vård och omsorg där ekonomifrågor och ekonomiska styrmodeller fått allt större utrymme blir sjuksköterskors agerande och argumentation för att värna en kunskapsbaserad vård allt viktigare. I en kunskapsbaserad vård behöver kunskap om etik och värdegrund ingå. De etiska överväganden som dagligen sker i vården är mer komplexa än tidigare och berör alla sjuksköterskor. De etiska frågeställningarna spänner över vida fält, allt från hur man bevarar integritet, visar respekt och ger förutsättningar för partnerskap i den dagliga omvårdnaden, till frågor om organdonation, lagring av genetisk information och prioriteringar av omvårdnadsåtgärder.

Främlingsfientlighet och rasism är mer uttalat i Sverige idag och det finns tecken på att dessa synsätt kan bli bestående. Varje sjuksköterska behöver utveckla ett personligt förhållningssätt till mänskliga rättigheter, till sjuksköterskornas internationella etiska kod och värdegrunden för omvårdnad. Den etiska diskussionen måste levandegöras, med syfte att utveckla den etiska kompetensen hos alla sjuksköterskor så att kvaliteten inom omvårdnad förstärks.

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor innehåller fyra områden som sammanfattar riktlinjerna för etiskt handlande: ”sjuksköterskan och allmänheten (1), sjuksköterskan och yrkesutövningen (2), sjuksköterskan och professionen (3) och sjuksköterskan och medarbetaren (4).”. Alla områden utgår ifrån en gemensam etik och värdegrund. Svensk sjuksköterskeförenings arbete med etik och värdegrundsfrågor i omvårdnaden bygger på dessa områden. Sjuksköterskor behöver vara aktiva, debattera och påverka politiken för att uppmärksamma sårbara och utsatta grupper i behov av stöd. Alla sjuksköterskor har ett etiskt ansvar att säga ifrån när patienters värdighet och integritet hotas eller kränks.

En jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas efter behov på lika villkor oavsett till exempel bostadsort, födelseland, ålder eller kön. Sjuksköterskan har ansvar att stå upp när grundläggande mänskliga rättigheter hotas samt påverka utvecklingen och i samhällsdebatten förmedla sin kunskap om hur människors sociala och ekonomiska villkor påverkar hälsan. Grupper med svagast röst, som till exempel barn eller personer med psykisk ohälsa och sköra äldre personer ska särskilt uppmärksammas.

Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan personen i behov av vård och professionella inom vården. De kunskaper och erfarenheter som patienter och närstående har ska lyssnas till på ett tillitsfullt och respektfullt sätt samt tillvaratas.

Publikationer inom etik

 • Bild på omslaget för En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

  En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat. Skriften utgår från utgår från Sjuksköterskornas etiska kod och Värdegrund för omvådnad.
 • Bild på omslaget till Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

  Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

  Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, och Svenska rådet för hjärt-lungräddning står bakom de etiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning (HLR). Avsikten med riktlinjerna är att de ska fungera som en norm för beslut om ”ej HLR” i sjukvården i hela landet.
 • Bild på framsida

  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning riktar sig till dig som är program- och kursansvarig inom vårdutbildningar på grundutbildningsnivå, till kliniska verksamhetschefer och handledare som tar emot studenter som gör sin verksamhetslagda utbildning.
 • Bild på omslaget till Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska läkarsällskapet tagit fram etiska riktlinjer för livsuppehållande behandling.

  Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling

  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska läkarsällskapet tagit fram etiska riktlinjer för livsuppehållande behandling.
 • ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades år 2012. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext. Svensk sjuksköterskeförenings översättning publicerades år 2014.
 • Bild på omslag till publikationen jämlik vård och hälsa

  Jämlik vård och hälsa

  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
 • Omslag Jämlik vård och hälsa i den nära vården - goda exempel

  Jämlik vård och hälsa - goda exempel

  Svensk sjuksköterskeförening som företräder sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad vill med denna broschyr, Jämlik vård och hälsa i den nära vården – goda exempel, stimulera till att sjuksköterskor arbetar för en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.
 • Bild på publikationen Livshjälp och dödshjälp

  Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag

  Livshjälp och dödshjälp är ett diskussionsunderlag som problematiserar centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut. Förhoppningen är att publikationen bidrar till att sjuksköterskor diskuterar och reflekterar om etiska frågeställnigar om livshjälp och dödhjälp.
 • Bild på omslaget till Värdegrund för omvårdnad som är reviderad 2016

  Värdegrund för omvårdnad

  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en värdegrund för omvårdnad. Den beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för omvårdnad.