Illustration i form av ett tempel med Svensk sjuksköterskeförenings fyra grundpelare: forskning, etik, utbildning och kvalitet.

Vi arbetar med

Svensk sjuksköterskeförening arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling. Det innebär att vi arbetar med att utveckla sjuksköterskors utbildning och fortbildning och för att sjuksköterskor ska tillämpa ICN:s etiska kod. Vi arbetar också för utvecklingen av omvårdnadsvetenskapen, omvårdnaden och dess professionella ledning.

Vi sprider forskningsresultat och stärker samarbetet mellan kliniskt verksamma sjuksköterskor och forskare genom konferenser och seminarier inom olika områden. Vi arbetar också för ett utökat samarbete med andra professioner inom vård och omsorg.

Som opinionsbildare arbetar vi för att svensk hälso- och sjukvård ska vara världsledande på att erbjuda patienten och närstående hög kvalitet i allt vård- och behandlingsarbete.

Vi är remissinstans i ärenden som berör sjukvården och utbildningen inom området. Remisserna spänner över ett brett område och kommer från bland annat Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Utbildningsdepartementet.

Våra sektioner och nätverk är föreningar för sjuksköterskor som är intresserade av ett specialområde inom omvårdnad som exempelvis barnsjukvård, smärtvård och äldrevård. De bidrar med klinisk kunskap och kompetens i remissarbete, utredningar och konferensarrangemang.