Remisser 2012

Betänkande kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55) Läs SSF:s remissvar

 

Förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOOSF 2000.1) om läkemedelshantering i hälso sjukvården.  

Läs SSF:s remissvar  

Läs riksföreningens svar  

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden, SOSFS 2012:XX

Läs riksföreningens svar  

Läs SSF:s remissvar  

Remissvar: Bättre behörighetskontroll. Ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal.