Om Riksföreningen

Om 15 år beräknas var fjärde person i Sverige att vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på kunskapen om åldrandet och dess sjukdomar och inte minst omvårdnad av äldre personer. Denna utveckling både möjliggör och ställer höga krav på utvecklingen av kvaliteten av vård, omsorg och utbildning där specialistsjuksköterskan inom vård av äldre har en viktig funktion.

Riksföreningen vill stärka sjuksköterskans roll genom att verka för högre kompetens, tydliga mandat och karriärvägar genom att:

 • arbeta för att kravet på specialistutbildning ska vara en självklarhet inom den geriatriska vården och äldreomsorgen.
 • lyfta fram goda exempel påvisa att specialistutbildade sjuksköterskor gör skillnad. 
 • sprida kunskap om hur evidens- och erfarenhetsbaserad omvårdnad kan användas i vardagen av sjuksköterskor inom äldrevård. 
 • sprida kompetensbeskrivningen. Under år 2016 genomförs revideringsarbetet med kompetensbeskrivningenenom att arbeta för att nationella kvalitetsregister, öppna jämförelser och prioriteringsunderlag innehåller omvårdnadsdata inom äldreområdet
 • uppmuntra sjuksköterskor att använda kvalitetsregisterdata inom ramen för sina utvecklingsprojekt och examensarbeten i olika utbildningar.
 • inspirera sjuksköterskor att skriva artiklar, bokkapitel och presentera resultat av forskning och utvecklingsarbete på konferenser till tidningen Ä.
 • vara en naturlig remissinstans när det gäller äldrefrågor och besvara remisser från Socialstyrelsen, regeringskansliet och andra aktörer.
 • samarbeta med Svensk sjuksköterskeförenings olika sektioner, nätverk och Vårdförbundet i specialistutbildningsfråga
 • samarbeta med andra riksföreningar och nätverk, skapa gemensamma aktiviteter och belysa specifika omvårdnadsområden
 • profilera och visa att föreningens arbete gör skillnad för vården och professionen
 • anordna och medverka på konferenser med nya rön inom forskning och utveckling äldreområdet.
 • kontakta lärosäten som har specialistutbildningen och diskutera möjligt samarbete.
 • sprida SSF:s broschyr ”Strategin för sjuksköterskornas hälsofrämjande arbete” och "Äldre personers rätt till omvårdnad".

 

Relaterad information

Här kan du ladda ner riksföreningens folder:

Anmälningtalong