Stadgar

STADGAR FÖR SVERIGES LUNGSJUKSKÖTERSKORS INTRESSEFÖRENING ( SLIF )

 

STADGAR FÖR SVERIGES LUNGSJUKSKÖTERSKORS INTRESSEFÖRENING ( SLIF )

 

§1 Föreningens namn:

 • Sveriges Lungsjuksköterskors intresseförening förkortas SLIF

 

§2 Målsättning:

 • verka för god lungsjukvård
 • verka för att stimulera utveckling, utbildning och forskning inom lungsjukvård
 • utarbeta förslag till kurser och utbildningsplaner
 • möjliggöra utbyte av erfarenheter mellan olika sjukhus
 • informera om nyheter och litteratur rörande lungsjukvård
 • knyta internationella kontakter

 

§3 Medlemskap:

 • sjuksköterskor med intresse för 
  • medlemskap har den som erlagt medlemsavgift
  • till hedersmedlem kan styrelsen utse personer som har gjort en 
  • särskild insats för föreningen
  • stödmedlemskap

 

§4 Medlemsavgift:

 • fastställs vid föreningens årsmöte
 • skall erläggas före första kvartalets utgång
 • hedersmedlem är befriad från medlemsavgift

 

§5 Styrelse:

 • består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt 3 ledamöter
 • mandattiden är 2 år
 • ordförande och 3 ledamöter, vice ordförande och 2 ledamöter avgår växelvis
 • ordförande och kassör avgår växelvis

 

§6 Sammanträden:

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutmässig då minst fyra av dessa medlemmar däribland ordförande eller viceordförande är närvarande. Samtliga styrelsemedlemmar skall kallas till styrelsemöte.

 • Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen om minst 2 ledamöter begär detta.
 • Vid styrelsemöten skall protokoll föras, som undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden.
 • Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal skall det förslag som ordföranden stödjer gälla.

 

§7 Årsmöte:

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas senast sista april på ort, dag och tid som styrelsen beslutar. Kallelse till årsmöte meddelas medlem skriftligen minst 14 dagar före. I kallelsen skall ingå årsmöteshandlingar. Vid årsmötet skall protokoll föras och tillsändas samtliga medlemmar. På årsmötet skall följande punkter obligatoriskt ingå på dagordningen:

 • årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
 • val av ordförande och sekreterare för mötet
 • val av 2 personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
 • val av rösträknare
 • godkännande av dagordning
 • verksamhetsberättelse
 • bokslut
 • revisionsberättelse
 • ansvarsfrihet för styrelsen
 • budgetförslag
 • val av styrelseledamöter, revisor och valberedning
 • arvoden
 • medlemsavgift
 • inkomna motioner

 

Beslut fattas genom enkel majoritet vid öppen eller sluten votering. Vid lika röstetal skall det förslag som ordförande stödjer gälla. Vid personval gäller lottning. Föreningens medlemmar kan lämna motioner till årsmötet. Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Extra möte skall hållas på begäran av styrelsen eller skriftligen av minst 10 medlemmar. Vid extra möte får endast behandlas den fråga för vilket mötet blivit utlyst.

 

§8 Valberedning:

 • skall bestå av 3 medlemmar
 • mandattiden är 3 år med växelvis avgång

 

§9 Firmateckning:

 • Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig

 

§10 Revision:

 • föreningen räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.
 • Räkenskaperna skall för granskning lämnas till föreningens revisor
 • föreningen revisor väljs på 2 år
 • föreningens kassör skall anlita auktoriserad revisor för bokslut

 

§11 Stadgeändring:

Ändringar av dess stadgar kan endast beslutas på årsmötet, där minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

 

§12 Ekonomisk ersättning:

Ekonomisk ersättning till kurser där SLIF är arrangör/medarrangör kan sökas av medlem i SLIF för kursavgift, resekostnad eller logi. Förutsättning är ett skriftligt avslag från arbetsgivaren.

 

§13 Resefonden:

Minst 80 % av avkastningen ska utdelas som resestipendium till medlemmar i SLIF

 • ansökan till resefonden ska enligt PM för resefonden
 • styrelsen utser den person som tilldelas medel ur fonden
 • beslutet kan ej överklagas

 

§14 Föreningens upplösning:

 • kan ej upplösas så länge 1/10 av medlemmarna önskar uppehålla densamma
 • beslutet om upplösning skall, för att vara gällande, antagas på två av varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte

 

Vid beslut om föreningens upplösning, skall föreningens tillgångar oavkortat gå till Hjärt-Lungfonden.

SLIF föreslår en ändring

§8 Valberedning:

 • skall bestå av 3 medlemmar
 • mandattiden är 3 år med växelvis avgång

 

Styrelsen föreslår att:

-§8 Valberedning:

Valberedningen utses på föreningens årsmöte. Om ingen valberedning kan utses tillfaller valberedningens arbete styrelsen.

 

 

§10 Revision:

 • föreningen räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.
 • Räkenskaperna skall för granskning lämnas till föreningens revisor
 • föreningen revisor väljs på 2 år
 • föreningens kassör skall anlita auktoriserad revisor för bokslut

 

 

Styrelsen föreslår att:

§10 Revision:

 • föreningen räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.
 • Räkenskaperna skall för granskning lämnas till föreningens revisor
 • föreningen revisor väljs på 2 år
 • föreningens kassör skall anlita föreningens förtroendevalda revisor