Vad är Forensisk omvårdnad?

Forensisk omvårdnad innebär att sjuksköterskans kompetens möter rättsväsendets. Det berör hälso- och sjukvårdspersonal som i sitt arbete möter våldsutsatta personer, gärningsmän och deras närstående.

Forensisk omvårdnad kopplas traditionellt sett oftast till psykiatrin där det finns en etablerad koppling mellan rättsväsendet och rättspsykiatrin. Men behovet av specialistkunskap inom forensisk omvårdnad sträcker sig mycket längre. Behovet finns överallt inom hälso- och sjukvården där vi möter patienter som utsatts för våld eller övergrepp. Det kan alltså handla om såväl somatisk som psykiatrisk vård samt både inom slutenvård och öppenvård.

Specialistkunskaper som ryms inom forensisk omvårdnad innefattar att vara vaksam och ha kunskap om tecken på våld/övergrepp, att bemöta brottsoffer såväl som gärningsmän och närstående, att känna till aktuella lagar och författningar, att säkra och dokumentera spår/bevis som kan användas i en rättslig process, att samverka med polis, rättsväsende, socialtjänst och andra professioner/myndigheter eller ideella organisationer.

Kvinna som håller upp handen som skydd

 

Läs om Forensisk Omvårdnad i tidningen Vårdfokus!