Syften och målsättningar

  • Agera mötesplats för vårdpersonal som arbetar med forensisk omvårdnad och att främja kunskapsutbyte.
  • Samla och sprida både teoretisk och praktisk kunskap om forensisk omvårdnad som kompetensområde.
  • Stimulera till diskussion, klinisk tillämpning, undervisning och utvärdering av klinisk kunskap och aktuell forskning.
  • Synliggöra den forensisk kompetensen inom hälso- och sjukvården för att bidra till att forensisk omvårdnad utvecklas som ett specialistområde i Sverige.

 

Nätverket har som mål att anordna en nätverksträff en gång om året för att utbyta erfarenheter, knyta nya kontakter, inspireras och ta del av ny kunskap inom området. 

Nätverkets mål innebär att utvecklas efter behov och önskemål från medlemmarna. Olika intresseområden kan samordnas och nya idéer väckas vilket kan leda till förändrings- och utvecklingsarbeten samt nya forskningsprojekt.