Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

De nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor är nu publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg av personer med ohälsosamma levnadsvanor.

Länk till socialstyrelsens hemsida: