Verksamhetsberättelse 2017

 Under året har styrelsen haft 11 protokollförda styrelsemöten via Skype, samt en arbetande konferens i samband med Temadagen i Lund.

ÖNH dagarna/Nordisk kongress 31 maj - 2 juni i Göteborg, skedde i samarbete med SFOHH, den Nordiska och den lokala kommittén. FÖNHs program bestod av minikurser om trakeostomi, prickar, PICC-line och kontaktsjuksköterskans roll. Vetenskapliga programmet handlade om: Addressing the consequences of H&N cancer treatment, Att arbeta och samarbeta effektivt i team, Från allergiutredning till behandling – Sjuksköterskans roll, Nutrition – en viktig del i rehabiliteringen av patienter med huvud och halscancer, Betydelse av känslan av sammanhang i omvårdnaden, Cancerkompisar hjälper den som hjälper – våga prata och Yrsel – psykologiska och sociala faktorer. Efter årsmötet, tillsammans med Atos Medical, delades pris ut till Årets ÖNH-sjuksköterska Ulla Eriksson från Östersund. Årets stipendium gick till Malin Alexandersson från Skånes Universitetssjukhus, Lund för att införa sjuksköterskeledd mottagning för röstventilbyte- och trakpatienter. FÖNH firade dessutom 30 år som förening.

Temadag anordnades 24 november på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Föreläsningarna handlade om att arbeta som chef, karriärsutveckling, att bedriva förbättringsarbeten och forskning, akut krisreaktion, lymfkörtelutrymning, balans och yrsel samt sömn.

Vi har under året arbetat med att planera ÖNH dagarna i Linköping 2018. En till två representanter från styrelsen har deltagit vid tre olika planeringsmöten.

Vi har i slutet på året även deltagit i ett inledande planeringsmöte gällande ÖNH dagarna i Lund/Malmö 2019, där en i styrelsen deltog.

Nordisk kongress för sjuksköterskor 2018 i Helsingör, Danmark har haft ett planeringsmöte i Norge där en styrelserepresentant medverkade på plats och en via länk i samband med Norges ÖNH-dagar 25-27 oktober. Vi har i styrelsen haft löpande mailkonversationer under året gällande Nordisk kongress med Danmark och Norge.

Vi har på olika sätt arbetat aktivt med att synliggöra vår specialistförening, FÖNH. Bland annat har hemsidan ytterligare utvecklats med t ex nyheter och meddelande om intressanta konferenser och temadagar. Vi har skickat ut brev till alla verksamhetschefer i Sverige och berättat om FÖNH. Ordförande har skickat ut det årliga årsbrevet till våra medlemmar och välkomstbrev har skickats ut till alla som betalat in medlemsavgiften. FÖNH har varit med och representerat på Svensk sjuksköterskeförening (SSF) årsstämma. Ordförande har varit inbjuden till Riskschölmöte för verksamhetschefer och professorer inom ÖNH och pratat om kompetensförsörjning.

Representanter ur FÖNHs styrelse har granskat och lämnat synpunkter till de ”Nationella rekommendationerna för trakeotomi och trakeostomivård 2017”

 Styrelsen har använt sig av en Google kalender för årsplaneringen.

 Bildande av bolag hos boverket med organisationsnummer och registreringsbevis är ordnat.

 Ett bokföringsprogram har inköpts för att underlätta och öka säkerheten.

 Föreningen har skaffat två stycken kreditkort, Mastercards, ett till kassören och ett till ordförande.

Arbetet med att uppdatera vår Kompetensbeskrivning har påbörjats av några representanter från styrelsen.

Yttrande yrkar på att årsmötet kan godkänna verksamhetsberättelsen för år 2017.

 

Styrelsen/Ylva Tiblom Ehrsson