Stadgar

Stadgar

FÖNHs stadgar

 

§1 Ändamål

Specialistföreningen är en ideell sammanslutning av sjuksköterskor med intresse för omvårdnad inom öron, näs och halssjukdomar.
Föreningen är en sektion inom svensk sjuksköterskeförening.

I specialistföreningen ska vi gemensamt utveckla och främja sjuksköterskans profession.

Påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården nationellt vad gäller att utveckla och stärka omvårdnaden inom öron, näs och halssjukvård.

Utveckla och upprätthålla nära förbindelse med liknande föreningar inom såväl utom landets gränser.

§2 Medlem

Som medlem i föreningen upptas du som söker och är utbildad sjuksköterska, eller studerar till sjuksköterska med intresse för omvårdnad inom öron, näs och halssjukvård.

Som medlem är du röstberättigad och valbar till förtroendeuppdrag.

Medlemavgiften fastställs av årsmötet. Medlem som ej betalat sin medlemsavgift inom föreskriven tid kan uteslutas.

Den medlem som kränker specialistföreningen stadga eller motverkar dess syften kan uteslutas av föreningens styrelse.

§3 Organisation

Föreningen utövar sin verksamhet genom årsmöten och genom styrelse som årsmötet utser.
Årsmötet är specialistföreningens högsta organ.

Årsmötet 
-beslutar om inriktning av verksamhet och ekonomi för den kommande perioden
- granskar verksamheten
- tillstyrker ansvarsfrihet för specialistföreningens styrelse.
- väljer styrelse för specialistföreningen

Årsmötet skall hållas senast den 31 december på dag, tid och plats som föreningen bestämmer.
Kallelse till årsmöte ska utgå till medlemmarna minst 30 dagar före mötet. Med kallelse avses annons i vårdfacket, omvårdnadsmagasinet och föreningens hemsida.

Specialistföreningens styrelse eller en tredjedel av medlemmarna kan kalla till ett extra årsmöte. Kallelse ska utgå minst 14 dagar före mötet. Under extra ordinära omständigheter kan extra årsmöte kallas med tre dagars varsel.

Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor

1 årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
2 val av mötespresidium  att leda årsmötets förhandlingar
3 val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
4 val av rösträknare
5 godkännande av föredragningslista
6 verksamhets – och revisionsberättelse
7 ansvarsfrihet för styrelsen
8 motioner
9 stadgar
10 styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
11 val av ordförande
12 val av övriga styrelseledamöter
13 val av revisor
14 val av revisorssuppleant
16 val av valberedning
16 övriga frågor

Motion

Medlem i specialistföreningen kan lämna motion till årsmötet. Motionen ska vara styrelsen tillhanda 30 dagar innan årsmötet. Styrelsen har att, med sit yttrande , framlägga den för årsmötet.

Beslut

På årsmötet har varje närvarande medlem inom föreningen en röst. I beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och i valet av revisor och valberedning får inte någon medlem i styrelsen delta.
Röstning sker öppet, men slutet val sker om någon medlem begär det.

Utfaller röstetalet lika, avgör mötesordförande sakfrågan, men lotten personvalet.

Specialistföreningens styrelse

- Är verkställande organ mellan årsmöten
- Ansvarar för dialogen med  medlemmarna, formar och utvecklar mötesplatser. Planerar, samordnar och driver verksamheten. Ansvarar för de tilldelade resurserna  samt skriver verksamhetsberättelse för närmast föregående år. 
- Arbetar före en god medlemskontakt och medlemsrekrytering och att medlemmarna engageras i specialistföreningens verksamhet
- Att utse två personer som i förening ska vara firmatecknare
- Att inom styrelsen utse en sekreterare och en kassör

Styrelsens mandattid är två år. Ordförande väljs på 3 år för att kunna under det tredje året lära upp ny ordförande. Halva styrelsen väljs det ena året och den andra halvan det andra året.

Suppleanter deltar i styrelsens arbete och har yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden.
Vid ordinarie ledamots bortfall inträder suppleanterna i den ordning som de valts. Styrelsen är beslutsmässig då dess ordinarie ledamöter blivit kallade och minst tre i styrelsen är ense om  beslutet.

Valberedning

Valberedningens uppdrag är att mellan årsmötena förbereda valen genom att ta fram och föreslå kandidater till de olika uppdragen. Årsmötet väljer en valberedning bestående av det antal  ledamöter som årsmötet beslutat

Revision

På årsmötet väljs en revisor och en revisorssuppleant. Specialistföreningens räkenskaper skall  vara avslutade per den 31 december och överlämnade till den av årsmötet valda revisorn senast den 1 februari året efter. Revisorn upprättar revisionsberättelse senast den 1 april året efter.

Stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas av ordinarie eller extra årsmöte. Beslutet ska fattas med 2/3 majoritet.

Upplösning

Beslut om upplösning av specialistföreningen fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Årsmötet ska fatta beslut om vad som ska ske med föreningens tillgångar.