Verksamhetsberättelse 2016. Verksamhetsplan 2017. Dagordning årsstämma 2016

  Verksamhetsberättelse 2016

 Under 2016 har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsemöten via Skype, samt två arbetande konferenser i samband med ÖNH-dagarna i Umeå och Temadagen i Stockholm.

 ÖNH dagarna 1-3 juni 2016 ägde rum i ett solstrålande Umeå. ÖNH dagarna skedde i samarbete med SFOHH och den lokala kommittén. FÖNH program bestod av minikurser om sårvård, näsblödningar och en chefsnätverksträff. Föreläsningarna handlade om vård på distans, patienthotellet Björkens cancercentrum aktivitets- och rehabteam, barnlogopedi, nutrition för patienter med huvud- och halscancer, familjeperspektivet inom omvårdnad, cochleaimplantat och Artscan. Vi hade också en utländsk gästföreläsare från Nederländerna som pratade om multidisciplinärt rehabteam vid huvud- och halscancer.

I samband med ÖNH dagarna delade FÖNH ut stipendier till Sofie Hennecke, Karolinska universitetssjukhuset, Solna för resa och uppehälle under hennes masterutbildning inom kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd och Nilla Westöö från Akademiska sjukhuset, Uppsala fick resestipendium för deltagande i konferens, ÖNH-dagarna. Dessutom utsågs Årets ÖNH- sjuksköterska i samarbete med Atos Medical. Priset delades ut till Anna Lundberg Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Temadag anordnades 11 november på Sjuksköterskornas hus på Baldersgatan i Stockholm. Föreläsningarna handlade om hur audionomer, logopeder och fysioterapeuter arbetar med patienter med huvud- och halscancer samt om mottagningsoperationer inom allmän öron-, näs- och halssjukvård och cancerrehabilitering.

Vi har under året arbetat med att planera Nordisk kongress/ÖNH dagarna i Göteborg 31/5-2/6 2017. Två till tre representanter från styrelsen har deltagit vid fem olika planeringsmöten på plats eller via teknisk länk.

Nordisk kongress för sjuksköterskor 2018 hade planeringsmöte där en styrelserepresentant medverkade i samband med Danmarks temadag den 4/3.

Vi har aktivt på flera sätt arbetat med att synliggöra vår specialistförening, FÖNH runt om i hela Sverige. Bland annat har hemsidan utvecklats under året med t ex nyheter och meddelande om intressanta konferenser och temadagar. Vi har skickat ut brev till alla verksamhetschefer i Sverige och berättat om FÖNH. Ordförande har skickat ut det årliga årsbrevet till våra medlemmar. Välkomstbrev har skickats ut till alla som betalat in medlemsavgiften. På sjuksköterskedagarna i Stockholm i november har FÖNH varit representerat med en monter där vi berättade om vår förening och trakeotomerade dockan Henke var med.

FÖNH har varit med och representerat när Svensk sjuksköterskeförening (SSF) anordnat olika arrangemang t ex ordföranderåd i Stockholm,sektionsträff om nationella fackspråk, skriftliga synpunkter har lämnats på SSFs organisationsutredning och remissvar har lämnats angående Socialstyrelsen förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Representanter ur FÖNHs styrelse har granskat och lämnat synpunkter till Remissrunda 1 – Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering, Regionala cancercentrum i samverkan.

En kalender via gmail för föreningens styrelse har tagits fram för en bättre årsplanering.

Processen för bildande av bolag har påbörjats och det arbetet kommer att fortgå under 2017.

Yttrande yrkar på att årsmötet kan godkänna verksamhetsberättelsen för år 2016.

 Styrelsen/Ylva Tiblom Ehrsson

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Verksamhetsplan 2017

 • Att bibehålla och utöka FÖNH:s medlemsantal, målet är ett stabilt medlemsantal på 200 medlemmar och däröver.
 • Att fortsätta arbetet med kontaktpersoner och marknadsföra FÖNH på alla ÖNH-kliniker i Sverige.
 • Att genomföra två arbetande konferenser för styrelsen.
 • Att verka för ökat samarbete med SFOHH.
 • Att fortsätta samarbetet med Svensk Sjuksköterskeförening (SSF).
 • Att verka för samarbete mellan övriga sektioner och nätverk under SSF.
 • Att verka för att kompetensbeskrivningen för ÖNH-sjuksköterskor sprids till berörda sjuksköterskor och att uppdatera den i samarbete med SSF.
 • Att verka för att tillsammans med ATOS Medical dela ut priset Årets ÖNH-sjuksköterska.
 • Att dela ut stipendier om 5000 kronor vardera för deltagande i kongress/konferens samt för forskning/utvecklingsarbete.
 • Att planera och genomföra en temadag under hösten 2017.
 • Att planera för FÖNH/ÖNH-dagarna i Linköping 2018.
 • Att tillsammans med våra nordiska kollegor planera för nordiska kongress som kommer att hållas i Helsingör, Danmark 2018.
 • Att arbeta för att verkställa bildande av bolag. Vi kommer hos boverket ansökan om organisationsnummer och begära namnskydd, fullständigt namn samt akronym, för föreningen under 2017.

 Yttrande yrkar på att årsmötet kan besluta att godkänna verksamhetsplanen för år 2017. 

Styrelsen/Ylva Tiblom Ehrsson

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dagordning, föreningsstämma 2017

 § 1.             Mötet öppnas

§ 2.             Val av mötesordförande

§ 3.             Val av mötessekreterare

§ 4.             Godkännande av dagordning

§ 5.             Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt vid behov vara rösträknare

§ 6.             Fråga om kallelse behörigen skett

§ 7.             Verksamhetsberättelse 2016

§ 8.             Bokslut 2016

§ 9.             Revisionsberättelse 2016

§ 10.           Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11.           Verksamhetsplan 2017

§ 12.           Budgetförslag 2017

§ 13.           Val av styrelsemedlemmar

§ 14.           Val av revisor och revisorssuppleant

§ 15.           Val av valberedning

§ 16.           Firmateckningsrätt för föreningen

§ 17.           Motioner

§ 18.           Övriga anmälda ärenden

§ 19.           Mötet avslutas