Omvårdnad vid öron-, näs- och halssjukdomar. 7.5 hp, HT 2019

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset kan tillsammans erbjuda en, i Sverige, unik utbildning inom öron-, näs-och halsområdet för sjuksköterskor. Kursen ger deltagaren kunskap om olika sjukdomstillstånd samt betydelsen av personcentrerad omvårdnad. Kursen ger även förutsättningar att utifrån ett omvårdnadsperspektiv driva kvalitets-och förbättringsprojekt.

CITAT fr deltagare som examinerades VT-18:

”Mycket bra och trevlig kurs.”

”Bra balans av medicinsk kunskap, vetenskap och eget arbete.”

”Tar med mig bland annat personcentreringen och den viktiga pedagogiska funktionen.

Kursens målgrupp Sjuksköterskor med minst 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad. Gärna med 2 års erfarenhet av ÖNH-sjukvård.


Kursens mål Efter kursen kommer du att ha fördjupade kunskaper om de vanligaste sjukdomstillstånden, deras orsaker och behandling. Ur ett personcentrerat perspektiv kommer du att kunna identifiera patientens individuella behov och driva evidensbaserad omvårdnad. Du kommer att ges verktyg och få lära dig metoder för att utveckla vården för att sedan kunna integrera den nya kunskapen i din egen verksamhet.


Kursinnehåll

Hörsel-, balans- och luktorganens funktion, dysfagi och nutrition

Röst- och talrubbningar

Sjukdomar i örat och deras omvårdnad: infektiner, tinnitus och facialispares

Benigna sjukdomar i de övre luftvägarna och deras omvårdnad: infektioner, allergi, snarkning.

Benigna sjukdomar i halsens mjukdelar och deras omvårdnad

Huvud- och halsonkologi

Huvud- och halstraumatologi

Personcentrered vård och etiska överväganden

Litteratursökning och principer för granskning och tillämpling av vetenskaplig litteratur samt användandet av kvalitetsregister.

 

Kursstart: 

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Kursen startar under september 2019 och pågår t.o.m. januari 2020. Kursdagar: 11-13/, 21-2/10 och 16-17/1.

Kursen utförs på kvartsfart och är nätbaserad med 3 fysiska träffar och sammanlagt 7 kursdagar. Arbetsformerna (läraktiviteter) har sin grund i flexibelt lärande och omfattar individuellt arbete, arbete i grupp, seminarier och föreläsningar där vissa sker via lärplattform. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Studieuppgifter, seminarier och schemalagda gruppträffar är obligatorika

Kurspris: 16 000 SEK exkl. moms

Kursinfo PDF 

ANMÄLAN senast 2019-08-06