Standardiserade vårdplaner

Standardiserade vårdplaner beskrivs av Carnevali (1996) som de uppgifter eller processer som ska utföras för alla personer med ett visst hälsotillstånd, medicinsk diagnos, vissa symtom eller en viss behandling. Standardvårdplaner ska utvecklas och användas av hela det tvärprofessionella teamet runt patienten och följa vårdprocessen. Till varje standardvårdplan ska finnas en kunskapsöversikt/kvalitetsnorm som kan ses som standardvårdplanens styrdokument. Syftet och målet med översikten/normen är att garantera en högkvalitativ basnivå på vården och de åtgärder som är upptagna i standardvårdplanen beskrivs. Kunskapen ska sträva efter att i möjligaste mån vara grundad på evidens och referenser ska finnas i dokumentet. Översikten/normen är ingen journalhandling, men är ändå ett centralt dokument, och ska vara lätt tillgängligt.