Beslutsstöd

Kraven på evidensbaserad vård ökar och den vetenskapliga kunskapen växer i en omfattning som gör det svårt för sjuksköterskor att vara uppdaterade. För att kunna fatta välgrundade beslut om omvårdnad behöver sjuksköterskor snabb tillgång till information om den enskilde patienten och aktuell omvårdnadskunskap i kondenserad form, till exempel i form av forskningsbaserade kliniska riktlinjer. Elektroniska patientjournaler öppnar nya möjligheter till att göra sådan kunskap tillgänglig i det kliniska beslutsfattandet. Kliniska riktlinjer och specifika bedömningsinstrument kan integreras i den elektroniska journalen och därmed finnas tillgänglig direkt i vårdsituationen som ett stöd för sjuksköterskans beslut. Sådant beslutsstöd kan även bidra till bättre kvalitet på den information som förs in i journalen och därmed underlätta sammanställning av information från kliniska databaser. På så sätt kan kunskap utvecklas från sjuksköterskors erfarenhetsbaserade kliniska verksamhet. Förhoppningen är även att patienten får en mer evidensbaserad vård och att säkerheten i vården förbättras. Ett led i det arbetet är att säkerställa kvaliteten i vården genom att använda standardvårdplaner. Sektionen för omvårdnadsinformatik vill bidra till forskning och utveckling av beslutsstödstödssystem i omvårdnadsarbetet.