Styrelsen

Här hittar du information om styrelsemedlemmarnas bakgrund och kompetensområden.

David Liljequist

Ordförande

Leg sjuksköterska
Kontakta David Liljequist

Jag är leg. sjuksköterska sedan 1976 och specialiserad inom AN/IVA. Efter 13 års klinisk verksamhet blev jag lokal förbundsombudsman på Vårdförbundet i Gävleborg/Dalarna. Mellan 2000 och 2002 gick jag en systemvetarutbildning på DSV/SU i Kista. Efter det har jag jobbat på Vårdförbundets nationella kansli tills min pensionering hösten 2018. Min huvudsakliga inriktning har varit att arbeta handläggning av eHälsofrågor internt och externt för Vårdförbundet och då särskilt med ett sjuksköterskeperspektiv. En viktig uppgift har varit att fungera som lobbyist mot myndigheter, SKL, departement m.m. samt att bygga nätverk för att påverka eHälsoutvecklingen. Jag har varit medlem i SOI sedan starten.

Den viktigaste frågan för SOI är, som jag ser det, att få till en personcentrerad vårddokumentation som återspeglar alla professioners kunskapsområden utifrån patientens behov. Här är frågan om att integrera ICNP i det nationella fackspråket samt användbarhetsfrågorna centrala. Det ska vara lätt att göra rätt och att dokumentera personens omvårdnad. SOI har en viktig uppgift att se till att lyfta fram betydelsen av omvårdnadsdokumentationen nu när så många regioner upphandlar nya vårdinformationssystem.

 

Helena Nilsson

Vice ordförande

Leg sjuksköterska
Magister i hälsoinformatik
Enhetschef, Västerås stad
Kontakta Helena Nilsson

Jag är leg. sjuksköterska med 15 års erfarenhet av kliniskt arbete inom hematologi, palliativ onkologi, lungmedicin och hjärtsjukvård. På alla mina kliniska arbetsplatser har jag arbetat aktivt med dokumentationsfrågor i vardagen. Jag har stor erfarenhet av implementering av IT-stöd i verksamheten, både som användare, förvaltare/införandestöd och på ledningsnivå. Kopplingen mellan verksamhetsutveckling och implementering av IT-stöd är av största vikt för att lyckas med den informationshantering som vård och omsorg står inför, hos mig är det en stark drivkraft att få det att fungera. Sedan april 2018 arbetar jag som enhetschef på Enheten för välfärdsteknologi och systemförvaltning i Västerås stad. 

 

 

Joakim Falk

Sekreterare

Leg Sjuksköterska

SIS, Swedish Standards Institute
Sankt Paulsgatan 6
118 80 Stockholm
Kontakta Joakim Falk

Jag blev klar sjuksköterska 2001 och har, med utgångspunkt på ortopedisk vårdavdelning, arbetat med dokumentationsutveckling på St Görans Sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset, testning och införande av journalmoduler samt utbildning. Varit handledare för tvärprofessionella studentteam och även genomfört en magisterstudie på hur omvårdnadsåtgärder sätts och beskrivs om det finns tillgång till omvårdnadsdiagnosklassifikation (NANDA) jfr med omvårdnadsfenomen i fritext . Även varit kursledare för sjuksköterskor i omvårdnadsanalys och dokumentation.  Arbetat som kvalitetsamordnare på staben för kvalitet och patientsäkerhet på Karolinska bl a med projekt kring säkrare läkemedelshantering. För närvarande arbetar jag på Swedish Standards Institute (SIS) med olika standardiseringskommittéer som utvecklar standarder för hälso- och sjukvård inom CEN och ISO.

Mitt engagemang i SOI bygger på övertygelsen att omvårdnadsspråket har stor betydelse för utvecklingen av sjuksköterskors professionella medvetande. I en komplex vardag där sjuksökterskor utför arbete baserat både på andra professioners ordination/delegation blandat med egna professionella bedömningar kan informatikstödet behöva utformas med tanke på detta, t.ex.  journalsystem som stödjer omvårdnadsprocessen. Och att termer och begrepp kan användas för lärande och förståelse för vad omvårdnad handlar om.

 

Catrin Björvell

Ordinarie ledamot, ICNP-ansvarig

Leg. sjuksköterska
Med Dr Vårdutvecklingsledare Kvalitet och Patientsäkerhet
Karolinska Universitetssjukhuset
Kontakta Catrin Björvell

Omvårdnadsinformatik har varit mitt fokusområde sedan 1992, i mina olika roller som forskare, handledare, vårdutvecklare, utbildare och läroboksförfattare. I min roll som vårdutvecklingsledare på Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar jag för utvecklingen av journalföring i allmänhet och omvårdnadsdokumentationen i synnerhet. Framför allt är det innehållet i det vi journalför som intresserar mig, d.v.s. vilka termer, begrepp och klassifikationer vi använder oss av och vilka konsekvenser det får. Även IT-systemens funktion som kunskapsstöd, processtöd och patientsäkerhetsstöd är områden jag arbetar med. Men kanske allra mest är det individernas beteenden i sin profession och hur det påverkar utvecklingen, som fascinerar mig. 

Agnetha Perlkvist

Agnetha Perlkvist

Ordinarie ledamot

Leg sjuksköterska, Workstream Lead Dokumentation vårdprofessioner,          Skånes Digitala Vårdmiljö, SDV
Kontakta Agnetha.Perlkvist@skane.se

Mitt intresse för hur sjuksköterskor dokumenterar väcktes när jag arbetade på kirurgen som sjuksköterska. Jag fick då insikten om hur förhållandevis likartade vårdförlopp kunde dokumenteras på så skilda sätt, med oönskad variation, beroende av tjänstgörande sjuksköterska. Jag var med och tog fram första standardvårdplanen, SVP på kirurgiska kliniken 2005 och drev senare som projektledare, SUS standardvårdplaner.  

Nu arbetar jag med att integrera kunskaps- och beslutsstöd i journalmallar för att underlätta för klinisk personal att ge evidensbaserad vård. Jag kvalitetssäkrar nya mallar, inte bara utifrån nationella och regionella riktlinjer, SKL, SoS, SBU, kvalitetsregister och Vårdhandboken m.m. utan även genom att ta lärdom av Lex Maria och avvikelser och inte minst i samarbete med klinisk personal.

Efter att ha varit med och arbetat fram och implementerat en ny struktur för omvårdnadsdokumentation i Region Skåne 2013, har jag förståelse för hur komplex vårddokumentationen är, beroende av patientklientel, vårdtid och traditioner mm. Tillsammans med chefläkare driver jag ett förvaltningsövergripande nätverk för journaldokumentation i syfte att effektivisera dokumentationen och förbättra återläsningen, genom att minska dubbeldokumentation och införa fler tvärprofessionella mallar. Mer behöver standardiseras; termer, åtgärder, vårdprocesser och riktlinjer för att underlätta informationsöverföringen.

Men standardiseringen av t.ex. termer får inte ske på bekostnad av omvårdnadsdokumentationen! Vi kämpar för att hela teamet har ett gemensamt processtänk tillsammans med patienten, där termer för omvårdnad måste finnas med för att få en helhetsbild av patienten. 

 

Josefin Wiking

 

Ordinarie ledamot, webbansvarig

Leg sjuksköterska. Magister i omvårdnad.

Kontaktsjuksköterska, Onkologen Södersjukhuset, Stockholm

Kontakta Josefin Wiking

Mitt intresse för omvårdnadsinformatik väcktes under min sjuksköterskeutbildning när jag, genom mötet med NANDAs omvårdnadsdiagnoser, för första gången fick en tydlig bild av vad mitt kommande yrkesansvar bestod i. Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 2009, först inom palliativ vård och numera inom akutsjukvård. Min magisteruppsats fokuserade på diagnostik och standardiserade termer inom sjuksköterskans kompetensområde och resulterade i ett mätinstrument som avsåg mäta omvårdnadsdiagnostisk förmåga.

Jag har under åren varvat kliniskt arbete med projektledning av pedagogiska projekt (kopplat till dokumentation av omvårdnadsprocessen) och undervisning på Röda Korsets sjuksköterskeutbildning. I mitt kliniska arbete har jag arbetat med dokumentationsutveckling på avdelningsnivå. Jag brinner också för utbildning och handledning av studenter. Att synliggöra dokumentation och omvårdnadsinformatik tror jag är avgörande för att synliggöra omvårdnadens komplexitet och dess betydelse för patienter. Utöver arbete i Sverige har jag även arbetat en period i Haiti i samband med jordbävningen och koleraepidemin. 

 

Henna Haapa Hybinette

Foto Henna

Ordinarie ledamot

Leg sjuksköterska. Master i hälsoinformatik.

Kontakta henna.haapa-hybinette@sll.se

Jag tog min sjuksköterskeexamen från Karolinska Institutet 2009 och har sedan dess arbetat inom neonatalverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset. Efter min masterutbildning i hälsoinformatik 2015 verkade jag som klinisk forskningskoordinator på barnonkologen på Karolinska Universitetssjukhuset. Från januari 2017 hade jag det administrativa ansvaret kring uppstartsarbetet för nya fas II och III läkemedelsstudier på HOPE (hematologisk-onkologisk prövningsenhet) på barnonkologen. Detta handlade om att koordinera enhetens arbete med kliniska studier på både nationell och internationell nivå.

Sedan hösten 2018 har jag arbetat som informatiker på Metod- och kompetensstöd Informatik inom den regionala förvaltningen för Stockholms och Gotlands gemensamma journalsystem. Min tjänst som informatiker känns både utmanande och viktig då den handlar om att leda arbetet med terminologi och metodstöd inom hela Region Stockholm. Vi arbetar nu hårt med att även förbereda oss för framtidens vårdinformationsmiljö. För mig är det viktigt att se informatik i sin helhet utan att glömma bort specifika behov inom olika specialiteter såsom barnsjukvård.

 

Elisabeth Strandberg

Ordinarie ledamot

Leg sjuksköterska. Specialist onkologisk vård. Fil. lic.

Kontakta   elisabethstrandberg0@gmail.com

Jag är specialistsjuksköterska inom onkologisk omvårdnad, med drygt 25 års klinisk erfarenhet. Under hela mitt yrkesliv har jag haft ett engagemang för dokumentationsfrågorna och patientsäkerhet eftersom en professionell dokumentation är en förutsättning för en säker vård. Jag arbetade som universitetsadjunkt på KI under 10 år med ansvar för grundutbildningen på distans i Visby och viss mån Norrtälje. Min licentiatexamen i omvårdnad hade forskningsanvändning/implementering som forskningsämne och jag har även en vidareutbildning i distanspedagogik. Under åren 2012 - 2018 arbetade jag som sakkunnig inom e-hälsa och forskningspolitiska frågor för Svensk sjuksköterskeförening, vilket innebar flertalet kontaktytor inom e-hälsoområdet exempelvis Socialdepartementet och Socialstyrelsen där en av de tyngsta frågorna var att driva införande av ICNP. Numera är jag pensionär men har ett deltidsprojekt inom Region Gotland gällande en lokal samverkansstruktur inom kunskapsstyrning psykisk hälsa.

 

Mattias Georgsson

Mattias foto

Suppleant, webbansvarig

Leg. sjuksköterska. Fil. dr.

Kontakta mattias.georgsson@hv.se

Jag är sjuksköterska med magisterexamen i hälsoinformatik och i omvårdnad från Karolinska institutet samt en magisterexamen inom folkhälsa från Karlstads universitet. Jag har även studerat datavetenskap och har en master i interaktionsdesign med en specialisering mot användbarhet vid Chalmers tekniska högskola. Mina forskarstudier slutförde jag inom tillämpad hälsoteknik vid Blekinge tekniska högskola 2018 och har nu en anställning som postdoktor inom ehälsa vid Högskolan Väst.

Mina erfarenheter från kliniskt arbete har jag inom både distrikt, ambulans, akutmottagning och vårdavdelning, liksom som forskningssjuksköterska inom MedTech-forskningsstudier. Jag har även arbetat som IT-projektledare inom eLärande, som forskningsassistent och IT-ingenjör inom telemedicin och eLärande. Vid sidan av dessa uppdrag har jag arbetat inom telemedicinskt projekt inom WHO Manilla, Filippinerna gällande användandet av informations- och kommunikationsteknologi för prevention och stöd vid tuberkulos. Min forskning inbegriper användbarhetsutvärdering och utvärdering av eHälsointerventioner, speciellt av mobila hälsointerventioner som stöd för kroniskt sjuka patienter i deras egenvård. Min doktorsavhandling fokuserade på personcentrerade användbarhetsmetoder för mobila hälsosystem för egenvård av diabetes.

 

Carina Kapraali

Suppleant

Kontakta carina.kapraali@haparanda.se