Om oss

Vad gör Sektionen för omvårdnadsinformatik?


Genom att:

  • delta i nätverk och via Svensk Sjuksköterskeförening och Vårdförbundet vara remissinstans för Socialstyrelsen och Socialdepartementet, påverkar SOI nationella beslut om termer, begrepp, klassifikationer inom omvårdnad.
  • delta i nätverk med inriktning mot terminologi och informationsstruktur verkar SOI för att sprida kunskap om att terminologi inom omvårdnad krävs för att det ska vara tydligt i såväl utbildningssammanhang som i klinisk verksamhet.
  • formulera, årligen uppdatera och sprida Kompetensbeskrivningen för hälsoinformatik sprider SOI information och kunskap till lärosäten med sjuksköterskeutbildning om sjuksköterskans behov av informatikkunskap och roll i utvecklandet av nya och befintliga IT-system för vård och omsorg.
  • delta och föreläsa på multiprofessionella seminarier och konferenser såväl nationellt som internationellt verkar SOI för en ökad förståelse för vikten av att kliniskt verksamma sjuksköterskor behöver kompetens för att göras delaktiga i utvecklingen av informationshantering inom vård och omsorg.