Hålla hand

Maligna tumörsår Vårdprogram

Maligna tumörsår Regionalt vårdprogram 2015 tills ny version kommer. Ordförande: SUSANNE DUFVA, fil. kand., specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, ingår i Vårdprogramgruppens sammansättning.

Vårdprogrammets innehåll

I vårdprogrammet presenteras det maligna tumörsårets etiologi, naturalhistoria
och behandling. De vanligaste symtomen beskrivs med förslag på sårbehandling.
Understödjande vård och rehabilitering belyses, samt de psykosociala aspekterna
av att leva med ett tumörsår.

MÅL MED VÅRDPROGRAMMET

Det övergripande målet med vårdprogrammet är att patienter med maligna
tumörsår ska få optimal behandling och symtomlindring för att minimera lidandet
och påverkan på det dagliga livet. Detta innebär att förebygga, eliminera och
behandla symtom, men även utveckla omvårdnad och behandling genom att de
berörda aktörerna i vårdkedjan ökar sin kompetens och samverkar med patientens
bästa i fokus.
Vårdprogrammet ska vara en samlad kunskapsbas inom området baserat på
forskning och empiri. Tanken är att det ska fungera som en handbok för
vårdpersonal som möter dessa patienter.
I anslutning till vårdprogrammet etableras ett kvalitetsregister vid Regionalt
cancercentrum.