RiksSår Logga

RiksSår

RiksSår är det Nationella Kvalitetsregister för personer med svårläkta sår. I RiksSår registreras bensår, trycksår, fotsår hos personer med diabetes. Registeruppgifterna utgör en databas för klinisk praktisk verksamhet, för kvalitetsförbättring och för patientnära forskning i ämnet sårläkning.

RiksSår är det Nationella Kvalitetsregister för personer med svårläkta sår. Registret används som ett diagnostiskt verktyg för behandlande läkare/sköterska och fokuserar på områden med stora förbättringspotentialer för en säker, god och jämlik vård.  I RiksSår registreras bensår, trycksår, fotsår hos personer med diabetes. Patienterna registreras vid två tillfällen: vid första besöket för att få en tillförlitlig diagnos och vid uppföljningen – sårläkningen. Registeruppgifterna utgör en databas för klinisk praktisk verksamhet, för kvalitetsförbättring och för patientnära forskning i ämnet sårläkning. 

Text: Nina Åkesson, koordinator, Sårcentrum Blekinge: nina.akesson@ltblekinge.se

RiksSårs syfte

– att medverka till att svårläkta sår tillförsäkras en strukturerad diagnostik, behandling och kontinuitet genom såransvarig

– att verka tvärprofessionellt

– att påvisa läkningstid i klinisk praxis i relation till diagnos och behandling

– att identifiera riskfaktorer för utebliven eller fördröjd sårläkning

– att bidra till lokal och nationell kvalitetsutveckling

– att påvisa livsstilsfaktorernas betydelse för sårläkningen

– att medverka till ökad kostnadseffektivitet

– generera ny kunskap

– bidra till en strukturerad dokumentation

– utgöra grund för nationella kvalitetsindikatorer inom aktiv sårläkning

– att genomföra kliniskt patientnära forskning

Registerhållare: Rut F Öien, Distriktsläkare, med.dr.

Medicinskt ansvarig för Sårcentrum Blekinge

Ordförande i SBU:s expertgrupp "Svårläkta sår hos äldre"

http://www.rikssår.se