Medlem

Välkommen som medlem i Sårsjuksköterskor i Sverige, en förening för leg. sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med intresse för sår och sårläkning. SSiS övergripande mål är att främja forskning, utveckling och utbildning för att höja kvaliteten för sårbehandling. Alla patienter med risk för sår i Sverige ska få en god och jämlik vård. För medlemskap – fyll i uppgifterna vid medlemsansökan och betala 200 kr till:  Plusgiro nummer 43 80 49-9 eller bankgiro nummer 5767-6330.

SSiS och Svensk Sjuksköterskeförening

SSiS ingår i Svensk sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk som är sammanslutningar av sjuksköterskor som är intresserade av ett specialområde, exempelvis inom ämnet smärta, cancervård, operationssjukvård och ortopedisjuksköterskor. 

Svensk sjuksköterskeförening (SSF) är den samlande nationella sammanslutningen och driver övergripande frågor, medan sektioner och nätverk fokuserar på kunskapsutvecklingen inom sitt område.

SSF är sjuksköterskornas professionella organisation. Dei företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja forskning, utveckling, utbildning samt kvalitetsutveckling inom vård och omsorg.

Sårsjuksköterskeföreningens mål:

  • Sträva efter att sårbehandling bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt lagar och författningar för att höja kvslitén på vård och omvårdnad av personer med sår och med risk för att utveckla sår.
  • Förebygga uppkomst av sår. Bidra till att resultat från forskning och utveckling inom vård och omvårdnad av personer med sår eller med risk för att utveckla sår sprids och tillämpas i klinisk verksamhet.
  • Vara en mötesplats för och stimulera till samarbete och kunskapsutbyte mellan olika intressenter.
  • Bevaka och främja forskning, utveckling och utbildning inom vård och omvårdnad av personer med sår eller med risk för att utveckla sår.
  • Stärka och tydliggöra sjuksköterskans roll i sårbehandling.
  • Skapa förtroendefullt samarbete med företag inom sårbehandlingsområdet och vara rådgivande till dessa företag.

 

Relaterad information

Välkommen som medlem 2018. Vid styrelsemötet 5/2 2018 var det 468 betalande medlemmar.

För att komma till ansökningsformuläret se flik Medlemsansökan till SSiS