Vad är MAR?

MAR står för Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering och finns i kommunal verksamhet. MAR är en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som fullgör uppgiften som medicinskt ansvarig inom ett verksamhetsområde som i huvudsak omfattar rehabilitering.

Vad innebär MAR? MAR ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. MAR:s uppdrag styrs ytterst av samma reglering som styr MAS-uppdraget.

MAR-nätverket Som MAR kan man ansluta sig till MAR-nätverket. Nätverket är främst ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte via mailkonversation eller per telefon.

Linnea Svanström-Leistedt ansvarar för att uppdatera adressuppgifter till nätverkets medlemmar. E-post: linnea.svanstrom.leistedt@stockholm.se

Som MAR kan man även gå med i Riksföreningen för MAS och MAR och delta vid de årliga kompetensdagarna som riksföreningen anordnar.

MAR-gruppen MAR-gruppen består av representanter ifrån nätverket. Gruppen har till uppgift att vara en länk mellan deltagarna och andra intressenter. Gruppen är också kontaktpersoner nationellt till yrkesförbunden Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna gällande utvecklingsfrågor. Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna bistår MAR-gruppen med administrativt stöd. Därför krävs att några av representanterna i MAR-gruppen är medlemmar i något av de båda yrkesförbunden.