Styrelsen

§ 10
Mom. 1
Styrelsen består förutom ordförande av 8 ordinarie ledamöter.

Mom. 2
Styrelsens mandattid är fyra år. Styrelsens ledamöter väljs med en fjärdedel varje år. Valberedningen bör eftersträva spridning av MAS-MAR ledamöter över hela landet.

Mom. 3
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Mom. 4
Styrelsen sammanträder minst två gånger om året. Utgifter för styrelsemötena betalas av riksföreningen.

Mom. 5
Styrelsen är beslutmässig om majoriteten av styrelsens ledamöter är närvarande.

Mom. 6
Styrelsen ansvarar för:
- riksföreningens ekonomi
- att utse de personer som skall teckna firma för riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor
- att mellan årsmötena välja ersättare för dem som valts på årsmötet, styrelsen själv, revisorer och valberedning undantagna, men som av någon anledning måste lämna sin post före mandattidens utgång. En adjungerande person har ej beslutanderätt.
- att förbereda ärende till årsmöte