Revision

§ 11
Mom. 1
På årsmötet väljs två revisorer jämte två suppleanter för dessa. Suppleanterna inträder vid förfall för ordinarie revisor i den ordning årsmötet beslutar om. Revisorerna kan anlita auktoriserad revisor, kostnaden godkänns av styrelsen.

Mom. 2
Revisor skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska riksföreningens verksamhet jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid skall iakttas att fatta beslut inte strider mot riksföreningens stadgar eller mot årsmötets beslut. Revisorerna skall iaktta god revisionssed.

Mom. 3
Riksföreningens räkenskaper skall vara avslutade senast den 31 december och skall senast 15 mars överlämnas till revisorerna som återlämna räkenskaperna och avge revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Mom. 4
Revisor har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid årsmöte.