Årsmötet

ÅRSMÖTE
§ 7
Mom. 1
Årsmötet är riksföreningens högsta beslutande organ. Det skall hållas senast den 30 juni på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer.

Mom. 2
Årsmötet är beslutmässigt om kallelse utgått till medlemmarna i riksföreningen minst 30 dagar före mötet.

Mom. 3
Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor och företar följande val:
- verksamhetsberättelse
- revisionsberättelse
- ansvarsfrihet för styrelsen
- förslag från styrelsen
- motioner
- verkasamhetsplan
- budget
- val av ordförande för två år och övriga ledamöter
- val av revisorer och revisorsuppleanter och beslut om i vilken ordning de ska träda i funktion
- beslut om valberedningens storlek samt val av valberedning
- stadgar
- styrelsens ersättning