Ändring av stadgar/Upplösning

STADGAR
§ 12
Ändringar av dessa stadgar görs av årsmötet. Beslutet skall fattas av årsmötet med tre fjärdedelars majoritet av de närvarande röstberättigade.

UPPLÖSNING
§ 13

Beslut om upplösning av riksföreningen fattas av årsmötet med två tredjedelars majoritet. Samtidigt skall beslut fattas om hur tillgångar och skulder fördelas.