Protokoll 2017-03-27/28

Ordförande Kerstin Carlsson

Sekreterare Ingela Mindemark

§1 Mötet öppnas av ordförande Kerstin Carlsson
§2 Kort presentation av styrelsen
§3 Föregående protokoll
§4 Utvärdering av kompetensutvecklingsdagarna 2017
§5 Remisser att svara på: 

 • -Socialstyrelsens utredning om utvidgat ansvar för MAS i den sociala barn- och ungdomsvården: Besvarad av Kerstin.
 • - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om skyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården: Föreningen anser att det är bra att visa vad vi utför. Stora kostnader och stor tidsåtgång för kommunerna att ta fram statistiken. Mycket förändring på en gång, både att lämna varje månad och att införa KVÅ. Karin skriver ett förslag till svar och skickar till övriga i styrelsen för synpunkter.
 • - Kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre: Krav på utbildad baspersonal och chefer är positivt. Viktigt att utbildningen kvalitetssäkras, tveksamt med legitimation. Saknar hälso- och sjukvården. Svar till 29/9. Vi läser ett kapitel var. Nationell….Lilian, kvalitet och effektivitet: Annika Älvsbyn, Den äldre personen och vård och omsorg: Karin; God kompetensförsörjning: Karin, Hälsofrämjande…: Barbro, Sammanhållen vård och omsorg: Annika Älvsbyn, Anhöriga: Annika Älvsbyn, Välfärdteknik: Kerstin, Boende: Mårten, Flexibla…:Ingela. Uppföljning: Annika Kil, Konsekvensanalyser: alla tittar utifrån sitt område. Lilian tittar även på utredningsuppdraget. Skickar svar till Kerstin senast 20/9. 


§6 Styrelseuppdrag/funktioner:

 • Kassör - Elisabeth,
 • Sekreterare - Ingela, webben –
 • Annika Älvsbyn, hemsidan – Mårten och Annika Älvsbyn. Hemsidan,
 • Ordförande har ordet – Kerstin skriver efter detta möte, sen ev ändra till Styrelsen har ordet?
 • Medlemsregistret – Annika Kil,
 • Boka hotell och lokaler för styrelsemöten- Annika Älvsbyn bokar hotell. Lokalen bokar vi innan vi slutar idag för resten av verksamhetsåret. Fikabröd till styrelsemötena – Elisabeth.
 • Nya i styrelsen: Kerstin skriver ihop lite om vad som gäller.


§7 Årsmötesprotokollet, fann uppdrag till styrelsen? Nej. Lite oklarheter med valperioder för nya i styrelsen, Kerstin kollar med Linnea från valberedningen.


§ 8 Arbetsgrupper/uppdrag:

 • - Lilian har varit i Almedalen. Rundabordssamtal om nutrition. Kändes inte bra att Riksföreningen deltog. 
 • - Ingela: Vägledning om fast vårdkontakt (Socialstyrelsen). Slutprodukten är på gång.

§ 9 Deltagande i seminarier och dylikt:

 • Kerstin vara med på Dagens medicins seminarium om kommunal hälso- och sjukvård. Vi pratar mer om det vid nästa styrelsemöte.
 • Dagens medicin – Demensdag 19/9 Stockholm. Paneldiskussion på slutet med representant från Riksföreningen. Etiken, tekniken och juridiken. Kerstin kan ej, vi avstår.
 • SSF bjuder in till ordförandedagarna 20/9. Kerstin deltar.
 • Mårten och Kerstin var på nationellt samtal om ambulanssjukvård och den kommunala hälso- och sjukvården 16/8. Väldigt lite fokus på den kommunala hälso- och sjukvården. Fokus låg på den mobila vården. Arrangörerna vill ha Riksföreningen med i förarbetena inför nästa års möte. 
 • Ordförande- och kassördag (SSF), Kerstin och Elisabeth deltog. Man ska inte ha revisorer som är utanför föreningen?
 • SSF:s årsstämma. Kerstin och Ingela deltog. 


§ 10 Rapport från arbetsgrupper:

 • - Strokeråd SKL – Lilian, hearing för kommunal hälso- och sjukvård. Projektarbete utifrån identifierade problemområden: PEG/sond, rehab-bedömning, kontaktkarta. Camilla Arvidsson projektledare på 50% fram till jul. Start 12/9. Deltagare efterlyses från kommunerna (MAS/MAR).  - Programråd astma/KOL mötesprotokoll utskickat
 • - Pod-avsnitt finns om den nya läkemedelsföreskriften. Finns på MAS/MAS hemsida.

§ 11 Förslag till stipendiat 2018 har redan inkommit.
§ 12 Delegeringsmöjlighet vid iordningställande? Frågan har gått till Socialstyrelsen. Svaret luddigt. Lyssna på podden.
§ 13 Bjuda in Anna Nergård, God och nära vård, (utredning om primärvården) till nästa styrelsemöte? Ja. Mårten bjuder in.
§ 14 Fråga från MAS i Malmö besvaras av Mårten.
§ 15 Dosrecepten försvinner? Skriva ut ordinationshandling vid varje leverans? Hur hanterar vi detta över landet? Vi tar med frågan till nästa möte.
§ 16 Kan vi ha SKYPE-möten i styrelsen om en speciell fråga. Ja.

§ 17 Nästa möte 19/10 kl 10 – 20/10 kl 15.

Ordförande Sekreterare Kerstin Carlsson Ingela Mindemark