Protokoll 2018-08-30 - 31

Protokoll Styrelsemöte 2018-08-30 - 31

Ordförande för mötet: Kerstin Carlsson

Sekreterare: Ingela Mindemark/Annika Nilsson,Kil

§1 Mötets öppnas  

Av ordförande Kerstin Carlsson Presentation av ny styrelseledamot Helena Gustavsson

§2 Dagordningen fastställs

§3  Föregående protokoll läggs till handlingarna

§4 Utvärdering kompetensdagarna  Enkät skickad.

§5 Ekonomi  Carin ny kassör.

Allt är inte överlämnat än från förra kassören.  Ekonomin är god. Carin kommer att strukturera upp arbetet med ekonomin. Vid  varje styrelsemöte ska ekonomin gås igenom.

§6 Rapport arbetsgrupper o.dyl

 •  Lilian deltar i nationell arbetsgrupp – stroke (SKL). Göra en ny rekommendation  för indragning av körkort efter stroke p g a ny lagstiftning. Nu finns nya nationella riktlinjer för stroke (Socialstyrelsen).                   
 • Nationell läkemedelslista – Ingela, SKL har haft skype-möte, varje kommun ska  utse en representant i det fortsatta arbetet.
 •  Rena händer – Annika Älvsbyn deltar, hemsida finns, webbinarium kommer         15/10 där masar kommer att bjudas in.  
 • Kerstin – Information till nya styrelseledamöter. Skickas till styrelsen för synpunkter. Även rutiner för olika uppdrag inom föreningen behövs.

§7 Brev till styrelsen  

 • Hearing på Socialstyrelsen om egenvård. Carin deltar 17/9.  
 • Evondos: Styrelsen tackar nej till möte.  
 • Rapport: ”Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp” finns på Socialstyrelsens hemsida.

§8 Remisser

 • SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.  Riksföreningen ska svara på remissen. Ingela skriver ett förslag till nästa styrelsemöte.  
 • Nära vård: Riksföreningen MAS-MAR är inte remissinstans. Vi kan ändå lämna       ett svar. styrelsen delar upp arbete med att läsa.
  • Helena kap 1 och 12.
  • Alla kap 2, 3, 4, 8,
  • Carin kap 5,
  • Kerstin kap 6 och 11,
  • Annika Älvsbyn kap 7,
  • Barbro kap 9,
  • Annika Kil kap 10.
  • Vi läser till nästa styrelsemöte och lämnar förslag till Kerstin senast 15/10. Kerstin sammanställer ett förslag att diskutera 9/11.

§9 Hemsidan

 • Annika Älvsbyn visar förslag till ny hemsida i samverkan med SSF.
 • Vi ändrar ”ordförande har ordet” till ”styrelsen har ordet” och turas om att skriva.
 • Vi ser över korten på styrelsen och skickar till Annika Älvsbyn t ex ändringar vid mörka kort ody.
 • Vi kan skicka bilder till Annika dock inte på personer att lägga in på hemsidan. Vi tänker oss att när vi har inbjudna att vi frågor om att få ta en bild och berätta av vi träffats.
 • Hur kan vi synliggöra MAS/MAR:s roll t ex i Dagens medicin och Kommunal Hälsa diskuteras. Inte bara med styrelsen utan utåt i hela Sverige.
 • Nästa styrelsemöte 9/11 sätter vi upp en punkt och diskuterar hur vi ska föra ut vårt budskap i media gällande mas-rollen, svårigheter i framtiden i kommunal vård mm.

§10 Besök

 Patientföreningen – Peter Sundin  Han inbjuds av Kerstin till styrelsemötet i december

§11 Patientsäkerhetskonferensen 19 - 20/9.

 • Styrelsen deltar.
 • Carin håller i ett seminarium. Länk. Fokus på hemmet som arbetsplats?
 • Panel: En sjuksköterska, en arbetsterapeut, en chef från vård och omsorg, en chef från vårdcentral, en vårdplaneringssjuksköterska. Carin inleder och är moderator.
 • SKL betalar inte resor, riksföreningen står för reskostnaderna för personer som föreningen tillfrågat.  Vi ses i Älvsjö. Behöver vi ett grupprum? Ingen kostnad. Carin bokar.  

§12 Övriga punkter  

Omställningsfonden- pengar finns att söka för kompetensutveckling.  http://omstallningsfonden.se/tlo-kl/  

§13 Besök från Socialstyrelsen av Olivia Wigzell och Irene Nilsson Carlsson,

 • Irene är ansvarig för en uppstart av arbete om kommunal hälso- och sjukvård: Beskriva den kommunala hälso- och sjukvården. Kunskapsluckor finns. Bättre grepp om kvalitet i den kommunala hälso- och sjukvården.
 • Dokumentation – stöd till uppföljning. Mer jämlik hälso- och sjukvård Största utmaningarna? Kunskapsstöd som saknas – Riktlinjer för komplexa sjukdomstillstånd, multisjuka.

Frågor som Riksföreningen förberett inför mötet:

1. Undersköterska – kompetenskrav. Svar: Verksamma oavsett huvudman, oavsett målgrupp. Bred grundläggande gemensam kompetens. Utkast kommer. Carin och Lillian inbjudna till möte innan dess.  

2. Kompetensmiljarden – hur verka för att även kommuner får ta del?

 3. KVÅ – statistik bara krav i egen regi, delegerade arbetsuppgifter? Svar: Socialstyrelsen har inte laglig rätt att kräva in uppgifter från privata utförare. Kan lösas via avtalen med kommunerna, kommunerna kräver in uppgifterna och skickar till Socialstyrelsen. Delegerade uppgifter kommer inte att efterfrågas i steg 1, kanske senare.  

4, Enkäter från Socialstyrelsen går inte att svara på om man har privata utförare. Svar: Kan lösas via avtalen med kommunerna, se fråga 3.  

5. Meddelandebladet MAS-MAR, den kommunala masens/marens uppdrag och roll, ställning i organisationen, tillsynsansvar/funktion. Svar: Socialstyrelsen undrar om det skulle vara till hjälp med en förklarande text av något slag.  Irene deltar nästa styrelsemöte 9/11 kl. 13. Kerstin mailar fråga till Irene vilka som ingår i gruppen som arbetar med kommunal hälso- och sjukvård och vi får svar att det är bara folk från Socialstyrelsen. 

§14 Besök av e-hälsomyndigheten:

 • Nationella läkemedelslistan (NLL), Helena Lahti och Maria Wettemark. Ett powerpointprogram gås igenom. NLL är förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

§15 Höstens sammanträden:

fredag 9/11 9-16, må 10/12 kl 10 - ti 11/12 kl 14. § 16

 Pressmeddelande från regeringen ”Nya initiativ ska göra vården mera jämlik” Läggs ut på hemsidan av Mårten via Annika Älvsbyn.

Kommundirektiv ”Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård” diskuteras.

§ 17 Mårten Davidsson fortsätter arbetet med arbetsgrupperna som berör hygien t ex ”Rena Händer” beslutas i styrelsen. Vi ber Mårten även fortsätta i chefsläkargruppen via Annika Älvsbyn.

§ 18 När någon i styrelsen ställer en fråga på mail viktigt att man inte ställer en ny fråga utan att man istället då inleder en ny mailkonversation. Ett alternativ kan vara att använda Skype. Grupp för sådana diskussioner under SKL diskuteras, Carin tittar vidare på detta med SKL.

§ 19 Ordförande kommande möten:

 • Ordförande 9/11 är Annika Nilsson Älvsbyn,
 • Ordförande 10-11/12 blir Barbro Marklund.

 

  Kerstin Carlsson (ordförande)    Ingela Mindemark (sekreterare 30/8)  Annika Nilsson (sekreterare 31/8)