Protokoll 2018-03-22/23

Ordförande för mötet: Carin Thunman  

Sekreterare: Ingela Mindemark/Annika Nilsson  

§1 Mötet öppnas

 §2 Föregående minnesanteckningar:  Andel leg personal som är anställda i kommunerna/landstingen:

 För arbetsterapeuter gäller att 25 % är anställda i kommunerna (totalt finns ca 2300), sjukgymnaster/fysioterapeuter ca 25 % (av ca 1900).  OBS! Privata utförare ingår inte.

Annika i Kil rapporterar från möte med Socialstyrelsen om läkemedelshanteringsföreskriften: Krav på dokumentation av batchnummer gäller bara vacciner. Krav på signering av dosettbaksida gäller ej. Delning av dosett dokumenteras i patientjournal eller på separat signeringslista.

 §3 Remisser  Sjuksköterskors specialistutbildning (dir 2017:86) http://www.sou.gov.se/utredningen-om-specialistsjukskoterskeutbildning-och-vissa-andra-halso-och-sjukvardsutbildningar-u-201708/frageformular/ svar senast 6 april till regeringskansliet.

 §4 Ekonomi  Föreningens ekonomi är god. 2017 blev en det en kalkylerad förlust på grund  av kostnader i samband med föreningens 25-årsjubileum. Extern revisor gör en  årsberättelse som sen skickas till föreningens revisorer för granskning och  underskrift.

 §5 Kassör efter Elisabeth?  Carin Thunman åtar sig uppdraget. Behöver lite mer information. Kerstin ordnar med kort. Särskilt protokoll skrivs. Vi behöver ändra blankett för anmälan och info på vår hemsida enligt GDPR. Våra medlemsuppgifter räknas inte som särskilt känsliga personuppgifter.

§6 Medlemsregister/Annika  Det har varit svårt att förstå hur medlemsregistret ska skötas. Medlemmar har fått inbetalningskort fast de har gått ur. Kerstin hjälper Annika att få ordning på det.  Vi använder Vårdförbundets medlemsregister gratis.  Föreningen använder inbetalningskort för medlemsavgiften, inte fakturor. Viktigt att meddela om man slutar som MAS-MAR o ch vill gå ur föreningen. Information om hantering av medlemsregister kommer på kompetensutvecklingsdagarna. Vi kommer också att förtydliga informationen på hemsidan. Annika i Kil skriver och skickar till Mårten.

§7 Rapport arbetsgrupper och dylikt

• Socialstyrelsens införande av krav på ICF och KVÅ gäller endast för egen regi, är det något vi kan/ vill påverka? /Lilian. Detta behöver också tas med till Socialstyrelsens generaldirektör.

• INBJUDAN KRAVSTÄLLARE UNDERSKÖTERSKEKOMPETENS I WORKSHOP MED SOCIALSTYRELSEN  Lillian och Carin berättar om mötet de deltog i, åtta sasar och fyra masar deltog i mötet. De upplevde att den kommunala hälso- och sjukvården saknades enligt Socialstyrelsen.  Vård för undersköterskor skulle inte ingå.  Lillian även varit på annat möte för sin kommun där hälso- och sjukvården lyftes fram.  Istället ta kontakt med Olivia Wigzell nu föreslås av Lillian. Detta får ordförande Kerstin Carlsson göra.

• Socialdepartementet har gått ut med kompetensmiljarder via SKL till landets sjukvård för att stärka kompetensutvecklingen. I arbetet har dock kommunal sjukvård exkluderats, kan vi via en skrivelse uppvakta socialdepartementet på innebörden av detta exkluderande?  SKL har ändrat sin struktur: Hälso- och sjukvårdsfrågor ska bara drivas av landstingen. Varje landsting vara ”värd” för ett sjukdomsområde, t ex Skåne –hjärnans sjukdomar.  Skrivelse från Täby kommun ska gå till statsrådet Annika Strandell.  Beslut: Uppvakta Socialdepartementet angående kommunernas frånvaro i satsningar på hälso- och sjukvård. Fokus på kompetens. Lilian skapar ett underlag. Annika i Kil kompletterar med info om utskrivningsklara.  Möte med Socialstyrelsens generaldirektör: Kerstin kontaktar.

§8 Besök från regeringskansliet  Harriet Wallberg och Petra Zetterberg Ferngren, Regeringskansliet har i uppdrag att genomföra en kartläggning av undersköterskans roll och uppgifter i både landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och kommunalt finansierad vård och omsorg.

Styrelsen diskuterade med utredarna om:

§9 Brev och frågor till styrelsen  Det fanns inga.

§ 10 Hemsidan länkar till utbildningar  Vi avvaktar.

§ 11 Information från valberedningen  Linnéa rapporterar från valberedningens arbete

§12 Årsmötet  Kerstin frågat Bitte Fritzon om att vara ordförande och inte fått svar, annars tillfrågas Anna Nergård av Kerstin.  Kerstin gör förslag på dagordning, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse till nästa styrelsemöte. Årsberättelse ordnar Elisabeth och skickar Kerstin.  Inga motioner har inkommit.

 § 13 Nästa års kompetensutvecklingsdagar  Vi enas om 8-9/5, 15-16/5, och 22-23/5, Lillian kollar och vi tar ett skypemöte 16/4 kl.8.00 till 8.30. Annika Älvsbyn skickar inbjudan.

§ 14 Stipendium 2018  Vi tittar på detta och beslutar. Detta meddelas på kompetensutvecklingsdagarna. Annika Älvsbyn fixar underlaget.

§ 15 Övriga Punkter  GDPR vi går igenom formulär och dokumenterar  Patientsäkerhetskonferensen, rapport från MAR-nätverket.

Höstens styrelsemöten blir  30/8 kl. 10 till 31/8 kl. 14.  11/10 kl.9-16  11/12 kl.10 till 12/12 kl. 14

Nästa styrelsemöte 17/5 leds av Mårten annars Barbro