Protokoll 2017-10-19--20

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 20171019 -20

Ordförande Kerstin Carlsson Sekreterare  Ingela Mindemark

1. MÖTETS ÖPPNANDE

2. FÖREGÅENDE MÖTESANTECKNINGAR

Ny i styrelsen: Kerstin skulle skriva ner info till nya styrelsemedlemmar om styrelsens arbete och vad som gäller, ännu ej klart. Styrelseval, revisorer. Styrelseval, fel i årsmötesprotokollet gällande mandattid för våra nya ledamöter. Vi beslutar att följa protokollet.

Revisorer: Enligt stadgarna ska årsmötet välja 2 revisorer och 2 suppleanter. Revisorerna kan anlita auktoriserad revisor. Ingen skrivning finns om att revisorerna ska vara medlemmar i föreningen. Ska stadgarna förtydligas? Tas med till årsmötet. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3. FRÅGOR INFÖR EFTERMIDDAGENS BESÖK av Anna Nergård. Tilläggsdirektiv: Utreda och lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas och hur gränssnittet mellan dessa verksamheter ska ske.

4. REMISSER O.DYL

 • Utvidgning av MAS uppdrag till den sociala barn- och ungdomsvården – analysen finns på hemsidan. Socialstyrelsen har bedömt att det inte framkommit sådana tydliga fördelar som motiverar en utvidgning av MAS uppdrag till den sociala barn- och ungdomsvården.
 • Remiss till Riksföreningen MAS-MAR Bra måltider i äldreomsorgen (Livsmedelsverket). Ingela åtar sig att svara.
 • Vi har svarat på remiss Kvalitetsplan för äldreomsorgen. Remissvaret finns på hemsidan.
 • Yttrande gällande skyldigheten att lämna uppgifter till register inom kommunal hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen). Remissvaret läggs på hemsidan.
 • Vart har Socialstyrelsens reviderade meddelandeblad om MAS-MAR tagit vägen? Kerstin efterlyser det från Bitte Fritzon.

5. DELTAGANDE I SEMINARIER O DYL

 • Dagens Medicins seminarium: Kommunal sjukvård, den 21 november, Kerstin deltar. Vad behöver MAS/MAR:arna för att ge en patientsäker vård?
 • Sektionsdag 5 december SSF om kommunikation och sociala medier. Annika Nilsson, Älvsbyn deltar.
 • Ordföranderåd SSF 20 september: Kerstin deltagit.

6. RAPPORT ARBETSGRUPPER

 • Astma/KOL (Socialstyrelsen): Ulla deltar för föreningen. Utvärdering av riktlinjerna. Kerstinkollar med Judith Berndtsson som sitter i programrådet astma/KOL.
 • Sjuksköterskans dag, Dagens medicin 27/9: Ulla representerade föreningen.
 • Programråd stroke (SKL), inga möten. I lokala strokeråd ska kommunerna vara representerade
 • Barbro: Svenska miljöinstitutet, patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete. Hitta kopplingar, men inte fullt integrera patientsäkerhet och arbetsmiljö till ett begrepp.
 • Karin representerar sitt län i SKL:s kontaktombudsgrupp om patientsäkerhet. Föreläsning via webb 22/11. Heldag om kommunal hälso- och sjukvård. Nya handboken om patientsäkerhet har kommit. Länk kommer på hemsidan.

7. Besök av Anna Nergård och Louise Andersson, Socialdepartementets utredning ”Samordnad utveckling för god och nära vård” S2017:01. Vi fick en genomgång av uppdraget och tilläggsdirektivet. Vi fick gehör för våra synpunkter.

8. BREV O FRÅGOR TILL STYRELSEN *Stipendium 2018, ett förslag till stipendiat har redan inkommit, Mårten lägger in en påminnelse på hemsidan. *Representant Rena händer, Folkhälsomyndigheten bjuder in 2 representanter till referensgrupp ”Rena händer räddar liv”. Mårten och Annika Älvsbyn anmäler sig. Kerstin skickar dokumentet och svarar. * Diabetesregister, indikator på samverkan. Kerstin varit i kontakt med Marianne Lidbrink, Socialstyrelsen. Bjuda in M.L. till nästa styrelsemöte. Kerstin kontaktar. * Sjuksköterskedagarna SSF 2018, november, tema etik. God omvårdnad för alla- sjuksköterskans etiska dilemma. Vi skickar med förslag på fler ämnen. Kerstin svarar.

9. DOSRECEPT, HUR SKA VI HANTERA DESSA Vi ser en stor risk för patientsäkerheten gällande aktuell läkemedelslista, dosrecept, ordinationshandling. Hur säkerställa att det finns en aktuell läkemedelslista hemma hos patienten? Generikabyte? Ingela och Karin skriver gemensamt till nästa möte. Vart ska vi skicka vår skrivelse?

10. MAS-MAR PSF 2010:1369 Man har tagit bort paragrafen som detaljreglerar MAS ansvar. Finns nu i Hälso- och sjukvårdförordningen.

11. MÖTET avslutas.