Protokoll 2017-03-27 --28

ordförande Ulla Olsson Sekreterare Ingela Mindemark

Valberedningen rapporterade. 

 

§1 Mötet öppnas av ordförande Ulla

§2 Föregående protokoll finns på hemsidan 

§3 Ekonomi,

rapport nuläge: Kassören: Det har inte hänt så mycket. Planeringsdagarna har betalats. 124 har betalat fakturan för kompetensutvecklingsdagarna. Bokningsbolaget skickar 2 påminnelser, sen meddelas styrelsen som får ta över. 

§4 Information från mötet workshop hemsjukvård 20 feb.

Ulla och Lilian deltog. Olika frågeställningar behandlades. T ex Riskbedömning och riskanalys, utmaningar och problem. Mest för att Socialstyrelsen skulle få material för vidare arbete. Carina Skoglund ansvarig. 

§5 Stipendiat 2017 2 nomineringar finns. Ulla har originalet till diplom och skickar. 

§6 Rapport från arbetsgrupper och uppdrag där vi representerar föreningen: - 

§ 7 Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 12/6. Kerstin och Ingela åker.

§ 8 Riksföreningen är inbjuden att delta i Nationellt samtal kring ambulanssjukvården 16/8 2017 på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping. Ännu ej bestämt vem som deltar. Ordförande och vice ordförande?

§ 9 Höstens styrelsemöten planeras: Tisdag 21/8 10-16. Torsdag-fredag 19/10 kl 10-20/10 kl 14 senast och 7/12 kl 10-8/12 kl 14 senast. 

§ 10 Medlemsansvarig: 37 nya medlemmar sedan nyår. 17 har sagt upp sitt medlemskap. 286 medlemmar finns nu. 90 st har inte betalat årsavgiften för 2017. Påminnelse har gått ut. Mail skickas till dem som inte betalat med frågan om de ska stå kvar som medlemmar. 

§ 11 Besök av Bitte Fritzon och Jenny Edergård, Socialstyrelsen, info om regeringsuppdrag.

 • Socialstyrelsen har fått i uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningarna och analysera de ekonomiska konsekvenserna samt för- och nackdelar med att utvidga den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag till att även omfatta den sociala barn- och ungdomsvården.
 • Det handlar mera om var hälso- och sjukvårdsansvaret ligger. Om kommunen ska ha ett hälso- och sjukvårdsansvar även i korttidsvård enligt LSS och på HVB-hem krävs en skatteväxling. Dessutom behöver det finnas hälso- och sjukvårdpersonal anställda i dessa verksamheter. Då kan medicinskt ansvarig sjuksköterska ha ett ansvar att göra tillsyn och ta det ansvar som nya hälso- och sjukvårdsförordningen anger. 
 • Socialstyrelsen jobbar också på med läkemedelsföreskriften och delegeringsföreskriften. Meddelandebladet: Nytt förslag finns. Synpunkter kan lämnas senast 6/4. Skickas till jenny.edelgard@socialstyrelsen.se

§ 12 Besök av Gunilla Hult-Backlund och Ewa Sunneborn, IVO

 • IVO ser hur den kommunala hälso- och sjukvården blir allt mer avancerad och flyttar ut i patientens hem. MAS har viktigt roll.
 • Hur ska vi säkra detta?
 • Hur tillsyna?
 • Nationella tillsyner med fokus på patientens/brukarens samlade behov av vård och omsorg, hela vårdkedjan. Inte så mycket tillsyn på ett ”hus”. De organisatoriska mellanrummen, det är i övergångarna det händer oönskade saker. Lex Maria: IVO tycker att MAS:ar har bra koll på läget.
 • MAS anmälningar håller god kvalitet och vi har koll på rutinerna. Underrapporteringen? Hur ser det ut i kommunerna? Handläggningstiderna är nu kortare.
 • Ambition att vara en modern myndighet. Digitalisering av lex Maria-processen.
 • Ny föreskrift från IVO 1/7 om anmälan av lex Maria.  Enskilda patienters klagomål: Rapport finns.  IVO har inte ett bra informationssystem, Mycket arbete måste göras för hand. Svårt att göra sammanställningar. 
 • Anmälan om enskilda yrkesutövares brister gällande patientsäkerhet: MAS har viktig roll.  Strokevården: IVO gör analys efter resultat i ÖJ, bäst och sämst landsting/region.
 • Kollar hela vårdkedjan. 
 • Chefläkarmötet om lex Maria: MAS:ar är den grupp som IVO träffar mest.  IVO-dagar 2016: Fokus var på organisation, ledning, styrning. Man vände sig till linjechefer. Några chefläkare råkade slinka med. Det var inte avsikten.
 • Hur ser IVO på kommunal hälso- och sjukvård och på MAS/MAR-rollen? Hur ska samarbetet se ut?
 • Hur tänkte IVO när MAS/MAR inte fick vara med på IVO-dagar 2016 och hur blev resultatet av detta?
 • Hur kan IVO stödja den kommunala hälso- och sjukvården i patientsäkerhetsarbetet?
 • Viktig signal från IVO, vi behöver lyfta blicken till den politiska arenan, hur gör vi det? lokalt? nationellt?
 • Bjuda in sjukvårdsministern till höstens styrelsemöte?

§ 9 Meddelandebladet – justeringar i förslaget görs. Kerstin skickar in förslagen till Bitte Fritzson Socialstyrelsen.

§ 10 Ulla Olsson läser upp ett brev från Swedish medtech. Vi tackar nej till förfrågan om delta i arbetet. Brev från ordf. från föreningen för sjuksköterskor i äldrevård, de håller på att skriva en kompetensbeskrivning.

§ 11 Rapport från arbetsgrupper

 • Lilian - Stroke programråd. Har fått pengar för att undersöka hur man arbetar i vårdkedjan ute i verksamheterna. Landstingen har bjudits in för samtal och man ser att det skiljer mycket mellan landsting och även inom landsting, kommunerna ska bjudas in för att ge sin syn på saken. SKL står inte för resor så kommunen får betala själv. Beslutar att bjuda in MAR:ar som representanter för kommunen.
 • Ulla- Säker läkemedelshantering primärvård. SKL har förslag på hur man kan jobba säkert med läkemedel, kommer att ligga på SKL:s sida, kommer även presenteras på Patientsäkerhetskonferensen.
 • Ulla- Palliativ vård Vi arbetar med att ta fram målnivåer för den palliativa vården. Socialstyrelsen ansvara för arbetet. Färdigställs under hösten 2017
 • Kerstin- Svevac förvaltningsgrupp inget för MAS-föreningen att delta i. Kerstin avslutar sitt deltagande i gruppen.
 • Mårten- nätverk chefsläkare, Lex Maria. Man kommer att göra det möjligt att göra Lex Maria anmälan digitalt från juni. IVO ser det som mycket positivt att MAS representanter finns med i arbetsgruppen.
 • Nästa möte i maj. Mårten-MVT. Mårten fanns med på MVT konferensen som representant för föreningen tillsammans med SSF.

§ 12 Inför årsmötet

 • Förslag på dagordning justeras. 
 • Mårten lägger alla handlingar till årsmötet på hemsidan för utskrift.
 • Kerstin gör ett medlemsutskick om att handlingar finns på hemsidan.
 • Förslag till årsmötet att höja arvode för ordförande till 11 000 kr och för kassör till 8 000 kr.
 • Deltagarlista till kompetensutecklingsdagarna, vi frågar bokningsbolaget om de skriver ut listor.

§ 13 Mötet avslutas.