Protokoll 2017-01-26

Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Ingela Mindemark

§1 Mötet öppnas

§2 Föregående protokoll

§3 Ekonomi, rapport nuläge. Inte så stora förändringar. Vi är en ideell förening som inte är skattepliktiga. Det finns inga regler för hur mycket pengar vi får ha i kassan. Vi har ställt frågor till Skattemyndigheten och vår revisor för att säkerställa rätt hantering av föreningens ekonomi. Vår hantering är godkänd.

§ 4 Kompetensutvecklingsdagarna 2017

§ 5 Remiss om Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Annika har skrivit ett svar. Ulla har skickat till Socialstyrelsen.

§ 6 Inbjudan workshop hemsjukvård 20 feb Socialstyrelsen. Ulla och Lilian deltar.

§ 7 Rapport från arbetsgrupper och uppdrag där vi representerar föreningen:

  • - Lilian: Kompetensbeskrivning av grundutbildad sjuksköterska (SSF). Bra dokument, ännu ej beslutat. Kommer i vår.
  • - Lilian: Strokeprogramrådet (SKL), medverkat och gjort information till Primärvårdsnytt.
  • - Siw, avslutat medverkan i Astma-Kol-programrådet (SKL). Ny representant: Judith Berndtsson.
  • - Ingela: Vägledning om fast vårdkontakt (Socialstyrelsen), fortsatt arbete under våren.
  • - Ulla: Kunskapsstöd för palliativ vård klart. Nytt uppdrag om målnivåer som håller på till i höst.
  • - Ulla: Säker läkemedelsanvändning i primärvården (SKL). Materialet kommer att finnas på SKL:s hemsida.

§ 8 MAS från Stockholm som organiserat hygienarbetet i länet. Finns inte plats på kompetensutvecklingsdagarna 2017. Ulla kontaktar för att lägga länk till info om arbetet från MAS-MAR hemsida.

§ 9 På planeringsdagar nästa vecka träffar vi Erika Dahlin, utredningssekreterare på Regeringskansliet, som önskar få större förståelse för komplexiteten i kommunal hälso- och sjukvård gällande hjälpmedel.

§ 10 Information om styrelsemöte 27-28/3.

Gunilla Hult Backlund (IVO) tackar för er förfrågan och hon har för avsikt att delta. Tyvärr har hon förhinder den 27:e men förmiddagen den 28:e skulle fungera. Jag ber dig återkomma med mer preciserade frågeställningar angående vad ni vill ta upp liksom ungefärligt antal deltagare.

  • Hur ser IVO på kommunal hälso- och sjukvård och på MAS/MAR-rollen?
  • Hur ska samarbetet se ut?
  • Hur tänkte IVO när MAS/MAR inte fick vara med på IVO-dagar 2016 och hur blev resultatet av detta?
  • Hur kan IVO stödja den kommunala hälso- och sjukvården i patientsäkerhetsarbetet?

§ 11 Planeringsdagar 2-3/2 på Quality Hotel Globe, T-bana Globen. Start kl 10 2/2, slut kl 14 3/2.