Brygga

Bli medlem

Vi är en rikstäckande yrkesförening för Dig som har det medicinska ansvaret enligt lagstiftningen, dvs arbetar som medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), eller som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Riksföreningen arbetar med att bygga upp och bibehålla kontakter med strategiskt viktiga personer, organisationer och myndigheter.

Vi satsar mycket på att hålla oss ajour med det som händer inom områden som påverkar den medicinskt ansvariga sjuksköterskan uppdrag – idag och i framtiden. Riksföreningen är dessutom remissinstans som gör att vi får komma med synpunkter när exempelvis författningar ska ändras eller offentliga utredningar som berör vårt område publiceras. Vår hemsida fungerar som vår medlemstidning och är samtidigt en viktig arena för omvärldsbevakning - nyheter och information som berör den kommunala hälso- och sjukvården. Hemsidan finansieras med hjälp av medlemsavgifter. Det gör även styrelsens arbete med att planera och arrangera de årligt återkommande kompetensutvecklingsdagarna för MAS-MAR.

Vi arbetar för:

  • att vara remissinstans när myndigheter och organisationer kommer med förslag till förändringar som berör vårt ansvarsområde
  • att bedriva lobbyverksamhet för en god och säker vård inom vårt ansvarsområde i alla tänkbara (och otänkbara?) sammanhang.
  • att förtydliga MAS/MAR-uppdraget; för oss själva, i relation till politiker, verksamhetschefer och andra medarbetare. Vi vill också på sikt göra MAS/MARens uppdrag mer känt för den breda allmänheten.
  • att lyfta fram, bevaka och ligga steget före i framtidsfrågor som kan få stor inverkan på MAS/MARens uppdrag i framtiden.
  • att stärka MAS/MARens roll som ledare i den vetenskapliga metodutvecklingen; vi ser här en stark potential för utveckling inom vårt ansvarsområde