Kvalitetsregister inom ögonsjukvård

Kort presentation av kvalitetsregister inom ögonsjukvård

Nationella Kataraktregistret

Kataraktoperation är Sveriges vanligaste operation med över 90 000 ingrepp per år (2011).

Startår 1992. Registrets syfte är att stimulera kvalitetsförbättring genom att tillhandahålla underlag för jämförelser och påvisa goda exempel, att möjliggöra analys av ovanliga utfall på nationell nivå, att utvärdera patientens upplevda nytta av operationen och förbättra kunskapen om rätta indikatorer samt att utveckla och fördjupa kunskapen om kataraktsjukdomen. Det finns en speciellt register för barn under 8 år med katarakt. Sjukdomen ter sig annorlunda och behandlingen skiljer sig från vanlig kataraktoperation. Kataraktregistret har en egen hemsida cataractreg.com

Svenska Cornearegistret

Transplantation av cornea är den till antalet största transplantationen. I Sverige utförs cirka 500 per år.

Startår 1996. Rehabiliteringen efter en cornealtransplantation är lång, och det tar cirka två år innan man uppnått slutresultatet. Många olika faktorer pre-, peri och postoperativt påverkar utgången, dvs. synskärpa och/eller smärtfrihet. För att först registrera dessa faktorer och därefter kunna ta lärdom av utfallet, med förbättrat resultat som mål, startades Svenska Cornearegistret. Med ledning av sammanställningar av data från registret kan vi förbättra informationen till patienterna, förbättra behandlingsrutiner, operationsteknik, och i vissa fall ändra indikationerna för operation.


Makularegistret

Kärlnybildning, CNV under gula fläcken, makula, på näthinnan, är den vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning och/eller social blindhet hos personer över 50 år i hela världen.

Startår 2003 (den webbaserade varianten 2008). Den ögonsjukdom där CNV oftast uppträder är vid den våta formen av åldersförändringar i makula, AMD. Den våta formen står för 90 procent av uttalad synnedsättning vid denna sjukdom. Makularegistrets syfte är att få en enhetlig nationell uppföljning, kvalitetssäkring och utvärdering av behandling av våt makuladegeneration.


Samtliga ögonregister är anslutna till registercentrum EyeNet Sweden, se hemsida www.eyenetsweden.se
För mer utförlig beskrivning om registren hänvisas till www.kvalitetsregister.se/register/ogon/