Styrelsens förslag till årsmötet

Vi som idag sitter i styrelsen tycker att uppdraget är både stimulerande och utvecklande och hoppas att vi med en ny nomineringsrutin skall kunna rekrytera framtida efterträdare

 

Vår förening har liksom många andra ideella föreningar svårigheter med att rekrytera medlemmar till styrelseuppdrag. Detta upplever styrelsen som ett tilltagande bekymmer under de senaste åren.

Valberedningens uppdrag:

Enligt nu gällande stadgar arbetar tre valberedare med att hitta och nominera nya styrelsemedlemmar. Detta genom att ha kunskap om föreningen samt delta vid länsombudsträffen på hösten och vid Nationella Utbildningsdagarna varje år. Styrelsens uppfattning är att detta är otillräckligt då det visat sig vara svårt att inventera hela landets eventuella kandidater.

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att landets länsombud blir tillika valberedare till styrelsen. Vi tror att de med sin kännedom om medlemmarna i länen har bättre förutsättningar att nominera kandidater till styrelseuppdrag och föreslog därför årsmötet en stadgeändring...

  • Riksföreningens stadgar ändras med avseende på valberedningen så att nuvarande rutiner kring valberedning och nominering till styrelseuppdrag förändras
  • Landets länsombud blir tillika valberedare
  • Styrelsen meddelar länsombuden senast vid länsombudsträffen i november när någon styrelsepost blir vakant för att de skall ha tid för inventeringar och nomineringar inför kommande årsmöte
  • I de län som saknar länsombud får medlemmarna möjlighet att direkt nominera. Information om detta sker via medlemstidningen och hemsidan

Årsmötet beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag och beslutet blev omedelbart justerat.