Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Universitetskanslersämbetet - UKÄ - har genomfört en intervjustudie avseende specialistsjuksköterskor och vårdens behov.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) startade sin verksamhet den 1 januari 2013 efter att tre myndigheter på högskoleområdet slagits samman till två. UKÄ tog över verksamhet som tidigare legat på Högskoleverket.

Universitetskanslersämbetets verksamhet omfattar tre huvudområden:

  • Kvalitetssäkring av högskoleutbildning samt examenstillståndsprövning av statliga högskolor
  • Juridisk tillsyn av högre utbildning
  • Granskning av effektivitet, uppföljning och omvärldsanalys samt statistikansvar för högskolesektorn

 

Specialistsjuksköterskor:

Universitetskanslersämbetet har haft i uppdrag att föreslå hur lärosäten som utfärdar specialistsjuksköterskeexamen i ökad utsträckning dels ska kunna samarbeta sinsemellan, dels kunna samverka med hälso- och sjukvården. Utredningen baseras framför allt på intervjuer med företrädare för lärosäten, landsting och kommuner, i fyra regioner.

Intervjuerna visar att det pågår samverkan mellan lärosäten och avnämare på flera nivåer, och de flesta säger sig vara nöjda med denna samverkan. Landstingsvården är dock företrädd i betydligt större utsträckning än den kommunala vården, såväl i samverkansorganen som i denna utredning. Det har varit svårt att få del av kommunernas syn på samverkan med lärosäten.

Problem att rekrytera studenter till vissa inriktningar

Problemet att rekrytera studenter till vissa inriktningar inom specialistsjuksköterskeutbildningen kan hänga samman med att sjuksköterskor många gånger saknar incitament för vidareutbildning. För att komma tillrätta med det görs satsningar på lön under studierna på en del håll. Det pågår också försök att definiera hur specialistsjuksköterskornas kompetens kan användas bättre.

Läs hela rapporten här

 Rapporten är intressant utifrån perspektivet att man alldeles nyligen - via Örebro Universitet - fått möjlighet till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning Företagssköterska.