Ordförande Maria Sjöberg

Ordförande har ordet

Idag ska företagssköterskan vara specialist i omvårdnad med inriktning på människan och arbetslivet och där ansvara för att identifiera områden som behöver förbättras

Från Industrisköterska till Företagssköterska... Vilken resa vi gjort!

Riksföreningen för företagssköterskor bildades redan 1957 och är en ideell förening

Syftet med föreningen är att främja och utveckla professionen för legitimerade sjuksköterskor verksamma inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin. Föreningen arbetar för sjuksköterskors kompetensutveckling, samt för utbildning och forskning inom arbetsliv och hälsa.

En given kompetens på arbetsplatsen

Under 1950-talet var sjuksköterskan knuten till industriläkaren med inriktning på sjuk- och olycksfallsvård, men industrisköterskans arbete skulle också vara förebyggande. Idag ska företagssköterskan vara specialist i omvårdnad med inriktning på människan och arbetslivet och där ansvara för att identifiera områden som behöver förbättras. Detta ställer stora krav både på förmågan till självständigt arbete och på arbete i team med övriga kompetenser inom företagshälsovården, men också på vetenskapligt förhållningssätt och professionellt ansvar. Företagssköterskan är därför en given samarbetspartner på arbetsplatsen och bidrar geno sin helhetssyn till bättre hälsa för den arbetsföra befolkningen.

Utbildning

Utbildningen har alltid varit en central fråga för föreningen. Ansvaret för utbildningen övertogs 1967 av Arbetsmedicinska institutet, 1971 ändrades yrkesbeteckningen till företagssköterska. Idag är det en universitetsutbildning på 60 hp, med möjlighet att läsa 120 hp magisterrutbildning. Målet är att vi ska få en specialistexamen  inrättad på alla våra universitet med skyddad yrkestitel som wxtra bonus. Först ut blev Örebro Universitet som under våren 2014 fick ok för att inrätta Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot företagssjuksköterska 60 hp.

Vad är nu på gång i föreningen?

Interntionellt

Vi har ett kontinuerligt samarbete med det europeiska nätverket FOHNEU och det nordiska NORDSAM. Styrelsen söker aktivt information om och kontakter med företagssköterskor även utanför de etablerade nätverken.

Nationella forum

Riksföreningen för företagssköterskor är fortfarande att ses som en viktig samverkanspartner i branschen och ser en strid ström av inbjudningar och förfrågningar från olika grupperingar/organisationer där önskemål om deltagande uttrycks. Samarbeten kan bestå i allt från att samarrangera konferenser och sprida information, påverkan i utvecklingen av nya utbildningar och bidra som referensgrupp i olika utredningar, till att verka för att sprida kunskap om företagssköterskans kompetens.

Våra medlemmar - vår viktigaste prioritet...

Riksföreningens styrelse arbetar aktivt med att via alla Länsombud sprida information om vad som är på gång inom såväl föreningen som inom företagshälsovårdsområdet. Våra länsombud är en viktig kugge för att behålla och rekrytera fler medlemmar - ju fler vi är desto starkare blir vi! Ett annat sätt att få ut information är ju förutom vår hemsida, också vår fina medlemstidning Företagssköterskan.