Internationellt

Riksföreningen för företagssköterskor har inskrivet i sina stadgar att styrelsen ska bedriva ett internationella arbete.

 Föreningens internationella engagemang sker framför allt genom FOHNEU - Federation of Occupational Health Nurses within the European Union.

Varför ska vi arbeta internationellt?

Företagshälsovården ser väldigt olika ut i medlemsländerna och begreppet företagssköterska är inte självklart överallt. I tider av ekonomiska åtstramningar ligger det nära till hands att dra ner på kostnader och/eller kvalitet i det sjukdomsförebyggande och hälsopromotiva arbetet. Vi som tycker att företagssköterskan har en viktig roll i detta, har mycket att vinna genom att stärka vår ställning och göra oss hörda i alla tänkbara sammanhang, särskilt på lagstiftande EU-nivå.

FOHNEU firar 25-års jubileum 2018 och har genom åren utvecklats till att bli en officiell, icke vinstdrivande lobbyorganisation. Deltagande länder betalar en årsavgift (1 Euro per medlem) för att täcka administrativa kostnader och för att hålla föreningen igång. Länder med sämre ekonomi kan också begära visst ekonomiskt stöd för att kunna delta vid mötena.

Så arbetar FOHNEU:

Två gånger per år träffas alla medlemsländer på ett tredagars Board Meeting där vi diskuterar aktuella frågor och lägger upp arbetet för de arbetsgrupper vi beslutat om. Det kan handla om bevakning av vad som diskuteras på EU-nivå, remisser som är ute, att göra FOHNEU mer känt bland parlamentarike eller skaffa sponsorer till hemsidan.

Mellan mötena träffas det "exekutiva utskottet"; ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör någon gång i månader över Skype. Varje lands delegat förväntas arbeta vidare med de uppgifter man fått i respektive arbetsgrupp och redovisa till styrelsen vad man uppnått.

Inför varje Board Meeting skickar medlemsländerns delegationer in en nationell uppdatering där man beskriver det politiska läget för företagshälsovården i landet och hur ens förening reagerat på det. Andra saker av vikt, t. ex. utbildningsförändringar eller större projekt, tas också upp enligt en föreskriven mall.

// Göte Mölleby, kassör i riksföreningen och utsedd till Sveriges representant i FOHNEU sedan 2011.

Relaterad information

 Internationell logga
Arbetsmiljöbyrån fungerar som katalysator för utveckling och spridning av information för att förbättra arbetsmiljön i Europa. Arbetsmiljöbyrån har inrättat ett omfattande nätverk med webbplatser om arbetsmiljö och för dessutom kampanjer inom vilket allt från specialistrapporter till faktablad produceras som tar upp ett stort antal arbetsmiljöproblem.

Läs mer på deras hemsida

Sök Resestipendium!

Nu har du som medlem i Riksföreningen för företagssköterskor möjlighet att träffa Europeiska kollegor - sök stipendium!

Sök Resestipendium!
Vy över Budapest

FOHNEU-möte i Stockholm

Företagssköterskor på internationell konferens i Stockholm!

FOHNEU-möte i Stockholm
Företagssköterskor träffas i Stockholm

Internationellt möte med kollegor

Styrelsen välkomnades till Mount Sinai Hospital

Internationellt möte med kollegor
Sköterska på Mount Sinai Hospital hälsar välkommen

AAOHN - American Association of Occupational Health Nurses

Vår amerikanska systerorganisation som arbetar med samma typ av områden och har samma typ av utmaningar som vi!

AAOHN - American Association of Occupational Health Nurses
Sveriges och USA's ordföranden