Omvårdnad och arbetsmedicin

Företagssköterskan ska ansvara för omvårdnaden i arbetslivet utifrån individens särskilda behov och aktuella situation, samt tillvarata och stödja individens egna resurser, lyfta fram det friska hos individen och respektera individens egna värderingar för att bevara eller återvinna optimal hälsa

Förebyggande och hälsofrämjande arbete:

Företagssköterskan skall besitta fördjupad kunskap och förståelse för att:

 • främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan
 • förebygga folkhälsoproblem, arbetsrelaterade sjukdomar och skador hos enskilda och grupper i arbetslivet
 • tillämpa en helhetssyn på hälsa, samt arbets- och livssituationarbeta med prevention som syftar till att påverka livsstilsfaktorer avseende arbetstagarens förhållningssätt

 

Omvårdnad och rehabilitering i arbetslivet:

Företagssköterskan ska tillsammans med teamet arbeta med en arbetsinriktad rehabilitering och arbetsförmågebedömning av enskilda individer och därigenom i samband med sjukdom ge möjlighet till snabb återgång i arbetet

 • kunna hantera känsliga personuppgifter korrekt
 • fånga upp och analysera den anställdes behov av stöd och hjälp samt vid behov hänvisa till annan instans som kan ge adekvat hjälp
 • motivera och stöja individen i dennes beslut om förändring
 • aktivt delta vid behandling av individer med missbruksproblem
 • planera och medverka vid omhändertagande vid olycksfall, göra olycksfallsutredningar, samt medverka vid och självständigt utföra medicinska undersökningar
 • med omdöme, kunskap och noggrannhet informera och tillgodose arbetstagares trygghet och välbefinnande vid riskbedömning, undersökning och behandling
 • identifiera hälsorisker inom arbetslivet, utföra kartläggningar av hälsa och risker, riskmiljöer, samt analysera resultat och ta fram underlag för lösningar

 

Arbetsmedicin:

Företagssköterskan ska tillsammans med teamet bedöma och utvärdera hur faktorer i arbetsmiljön påverkar hälsotillståndet hos individer och grupper i befolkningen

 • kunna bedöma samband mellan ohälsa och exponeringar i arbetsmiljön
 • vara insatt i regelverket som styr arbetsmiljöområdet

 

Katastrofberedskap:

Företagssköterskan ska handla enligt gällande säkerhetsföreskrifter vid brand och katastrofsituationer, samt kunna tillämpa katastrofmedicinska kunskaper

 

Information, utbildning och handledning:

Företagssköterskan ska rapportera och återkoppla genomförda undersökningar till arbetsgivare och anställda

 • informera och utbilda i arbetshygieniska förhållanden och dess effekter på hälsan
 • utbilda individuellt och i grupp om hälsofrämjande arbets- och livsstilsfrågor
 • handleda och undervisa nyanställda och elever
 • fungera som mentor för nya kollegor