Styrelsen, foto
Styrelsen 2019/2020

Om oss

Riksföreningen är en anrik förening - för snart sextio år sedan bildades Rikssektionen för industrisköterskor.

Detta skedde två år efter den första kursen för sjuksköterkor som var anställda inom industrin. Den industriella utvecklingen var snabb oh behovet av kunskap om hur man på sikt skulle förbättra arbetsmiljön för de anställda inom industrin poängterades av såväl arbetsgivareföreningen (SAF) och Landsorganisationen (LO)

Vi är en förening med medlemmar verksamma inom företagshälsovård och yrkesmedicin

Föreningens medlemmar är spridda över hela landet inom alla typer av arbetsmiljöer. Vår huvuduppgift är självklart att ta tillvara på och utveckla Företagssköterskans yrkesroll

Företagssköterskans arbete...

... utgår från att främja god arbetslivsutveckling som medför hälsa och säkerhet för den anställde.

Arbetet sker systematiskt och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och mångkulturell kompetens, allt med utgångspunkt från arbetslivets speciella krav. Företagssköterskan har, liksom alla legitimerade sjuksköterskor, omvårdnad som sitt specialistområde.

Styrande regelverk...

Hälso- och sjukvårdslagen, Arbetsmiljölagen och Lagen om yrkesverksamhet inom Hälso- och sjukvårdens omåden styr företagssköterskans arbete. Företagssköterskan ska inom sin yrkesutövning följa och tillämpa de författningar, föreskrifter och andra regler som gäller i arbetet.

Företagssköterskans roll i yrkeslivet:

Från Industrisköterska till Företagssköterska

Under 1950-talet var sjuksköterskan knuten till industriläkaren med inrikt­ning på sjuk- och olycksfallsvård, men industrisköterskans arbete skulle också vara förebyggande. Hälsoinformation, undervisning, hälsokontroller, rehabilitering och anpassning till arbetsplatsen skulle ingå Den första Industrisköterske­kursen genomfördes år 1962 av Institutet för folkhälsa. Ansvaret för utbildning övertogs år 1967 av Arbetsmedicinska institutet och år 1971 ändrades yrkesbeteckningen till företags­sköterska

Etiska riktlinjer

Enligt de etiska riktlinjerna för sjuksköterskor från International Council of Nurses, 2005, framgår att sjuksköterskor har till uppgift att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Detta stämmer i allra högsta grad in på företagssköterskan som i sin specialitet ska verka och arbeta för omvårdnaden i arbetslivet.

Specialist på utmaningarna i arbetslivet

Företagssköterskan ska vara specialist i omvårdnad med inriktning på människan och arbetslivet och där ansvara för att identifiera områden som behöver förbättras, samt säkerställa en god kvalitet i omvårdnaden och arbeta för att vården är säker.

Företagssköterskor utövar hälsofrämjande omvårdnad och måste aktivt bidra till att hälsofrämjande metoder införs, samt verka för förebyggande insatser som leder till att människors hälsa främjas och bibehålls. I utbildningen till Företagssköterska ska huvudområdet omvårdnad ha en tydlig struktur med teoretisk förankring, karaktäristika och progression som leder fram till både en akademisk examen och en yrkesexamen.

Företagssköterskor är verksamma inom många olika verksamhetsområden där arbetsuppgifterna är mycket skiftande. Detta ställer stora krav både på förmågan till självständigt arbete och på arbete i team med övriga kompetenser inom företagshälsovården, men också på vetenskapligt förhållningssätt och professionellt ansvar. Företagssköterskor måste ha fördjupade kunskaper i och god förmåga att ansvara för och systematiskt leda, prioritera och samordna det systematiska hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet i teamet, utifrån medarbetarnas olika kompetenser.

Företagssköterskan största yrkesgruppen

Företagssköterskan är den största yrkesgruppen inom företagshälsovård såväl i Sverige som inom Europeiska Unionen. Företagssköterskan är en given samarbetspartner på arbetsplatsen och bidrar genom sin helhetssyn till bättre hälsa för den arbetsföra befolkningen.

 Relaterad information

Riksföreningens stadgar (öppnas i nytt fönster, pdf).

 

Styrelsen

Förändringar i styrelsen!

Styrelsen
Riksföreningens styrelse

Kontaktombud

Kontaktombud- kontaktpersoner och viktiga informationskällor för alla våra medlemmar ute i landet!

Kontaktombud

Medlemssida

Tillsammas blir vi starka! Gå med i föreningen och påverka utvecklingen av företagssköterskans yrkesroll

Medlemssida
Medlemsansvarig i styrelsen

Kontakta oss

Kontakta gärna styrelsen för frågor eller funderingar

Kontakta oss

Internationellt

Företagssköterskor i världen!

Internationellt