Om styrelsen

Om styrelsen

Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård har funnits i mer än 45 år. Som medlem är du med och utvecklar professionen och bidrar till god omvårdnad och kunskapsbaserad vård.

 


Kristina Iritz Hedberg

Ordförande och ansvarig utgivare för tidningen Ä.
Leg. sjuksköterska, Specialistsjuksköterska vård av äldre och utbildad grupphandledare.

Jag arbetar idag som förläggare inom vård och hälsa på Liber förlag och som sjuksköterska inom äldreomsorgen. Jag har ett brinnande intresse för vårdvetenskap och omvårdnad och att utveckla dessa ämnen inom äldrevården och äldreomsorgen. Sjuksköterskan har en unik roll och stort ansvar att utifrån sin profession verka för att de äldre ska uppleva en bättre hälsa och värdighet. Genom mitt engagemang i riksföreningen upplever jag att jag har en unik möjlighet att tillsammans med styrelsen och medlemmarna påverka beslut som påverkar utvecklingen inom äldrevården och äldreomsorgen på en nationell nivå.

E-post: Kristina

 

Helena Johansson

Helena Johansson
Ansvarig för marknadsföring och annons.
Leg. sjuksköterska och enhetschef Haldens kommun( Norge).

Arbetar i dag som avdelningsledare på en korttidsavdelning i Haldens kommun Norge. Innan dess på regionkansliet i Göteborg med uppdraget att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjerna för vård och omsorg av demenssjukdom i Västra Götaland.  I 20 har jag arbetat både i kommun och landsting som sjuksköterska i olika vårdverksamheter. Riksföreningen har en viktig betydelse för att påverka utvecklingen inom äldrevården nationellt. Men även att stärka sjuksköterskans roll i att leda och ansvara för omvårdnadsarbetet  inom äldrevården/omsorgen.

E-post: Helena Johansson
Telnr. 076 9495198

 

Eva Saaw
Ekonomiansvarig och medlemsansvarig 
Leg. sjuksköterska      

Arbetar som utvecklare och socialt ansvarig samordnare inom vård och omsorg i Köpings kommun. Har tidigare arbetat som enhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska i samma kommun. Dessförinnan inom landstinget, som basenhets- och klinikföreståndare  samt från början som sjuksköterska förstås. Jag tycker att det är angeläget att lyfta fram sjuksköterskans viktiga roll inom vård och omsorg av äldre.

E-post Eva Saaw

 

 Ellinor

Ellenor Sörqvist

Sekreterare
Leg.sjuksköterska. Specialistsjuksköterskeexeman Vård av äldre och distriktsköterska.

Arbetar idag som äldresköterska på vårdcentralen Läkarhuset,Lysekil. Riksföreningens arbete är viktigt för att stärka sjuksköterskans roll inom äldrevården och att leda och ansvara för omvårdnadsarbetet kring den äldre personen. En annan viktig roll som sjuksköterskor har är att stödja personalen i deras omvårdnadsarbete. Riksföreningen är en viktig remissinstans för att belyser äldrefrågor.

E-post Ellenor Sörqvist

 

 

Ann-Christin Kärrman
Leg sjuksköterska, fil.mag
Ledamot
Ordförande Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor.

Jag arbetar på Svenskt Demenscentrum som ansvarig för vård- och omsorg. Här arbetar jag med att samla, strukturera och sprida kunskap inom området demens - för ett demensvänligt samhälle. Sjuksköterskan är med sin kunskap i omvårdnad en betydelsefull del i teamet kring den äldre. Genom riksföreningen kan jag arbeta med viktiga frågor för att lyfta och stärka sjuksköterskans roll.

E-post Ann-Christin Kärrman

 

 

Susanne Börjesson
Ledamot
Leg, Sjuksköterska, magisterexamen inom omvårdnad

Sedan 2015 arbetar jag som enhetschef inom särskilda boenden i Göteborg. De senaste 27 åren har min arbetsgivare varit landstinget och min arbetsplats har varit inom allmän internmedicin, där jag arbetet som enheteschef i många år. Oavsett huvudman är utvecklingen inom vård och omsorg av äldre mycket betydelsefull. Det finns idag skillnader i utförd kvalitet, de behöver utjämnas och min övertygelse är att det behövs fler specialistsjuksköterskor men även starka och tydliga chefer som kan driva de äldres frågor. Riksföreningen har genom sitt aktiva arbete en stor möjlighet att delta och påverka utvecklingen inom vården av äldre.

E-post:Susanne Börjesson
Tel: 070 – 4734496

 

 

Moana Zillén
Styrelseledamot och webbansvarig
Leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre, kvalitetsutvecklare Malmö stad.

Genom uppdraget i riksföreningen kan jag bidra till att lyfta sjuksköterskans och specialistisjuksköterskans roll som omvårdnadsledare och expert på omvårdnad. Jag kan också arbeta för ökad kunskap om och utveckling av såväl sjuksköterskans profession som den hälso- och sjukvård och omvårdnad som riktas till äldre människor. Mitt specialistområde är kommunal hälso- och sjukvård, verksamheter där majoriteten av patienterna är äldre eller mycket gamla. Ett av mina hjärteområden är att sprida kunskap om vikten av både omvårdnadskunskap och kunskap om äldrefrågor inom funktionshinderområdet, till exempel vid kommunala LSS-insatser.

E-post moana.zillen@gmail.com
Telnr.070-722 01 34

Kontakta oss

Kontakta oss
Kontakta oss gärna

Bli medlem

Bli medlem

Senast publicerad: 2017-11-23